Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mij, de gansche kerke met haar Godgeheiligd zaad, nu leeren; niet om bondelingen te worden, maar omdat we het door Gods genade zijn. Alleen uit een nieuw levensbeginsel kan ik mijne zonde en ellende leeren; kan ik mijne verlossing leeren; kan ik de dankbaarheid leeren. Dat leer ik niet, om vervolgens in de genadeschool van den Heere Jezus te komen. Maar dat leer ik in die genadeschool.

"Wij moeten ook nog opmerken, dat geheel de dienst des Woords in 'tmidden der gemeente, veronderstelt den ondergrond van dat verborgene werk des H. Geestes in de harten. Want anders kan 'tWoord niet, tot zaligheid, zijn beslag in de harten krijgen. Zal een mensen ook maar eenigermate recht werkzaam worden.met 'tWoord, dat 'them tot onderwijzing, tot verootmoediging, tot vertroosting, versterking en bestiering zij, dan moet 'thart er door genade voor geopend zijn. Ook bij de anderen bereikt het Woord wel wat de Heere er door bereiken wil; ook buiten den kring der uitverkorenen glinstert en glanst nog wel de waarheid Gods; al is 'tmaar in 't uiterlijk zich voegen onder de ordinantiën Gods. Maar wij hebben hier op 'toog de vrucht tot zaligheid, die 't Woord draagt. En dan is daarop in de prediking des Woords onze hope, dat de Heere de aarde heeft toebereid en dat nog verder doen zal.

Wij gelooven dus, dat de dienst des Woords en der Sacramenten bedauwend nedervalt op de Kerke van Christus in hare zichtbare openbaring. Maar opdat we de klnts niet gansch kwijt raken, moet dan ook de christelijke tucht in de kerke geoefend worden, 't Moet geen volkskerk zijn, waarin men alle ongerechtigheid in leer en wandel laat voortvreten. Want de ervaring heeft 't geleerd: dan raken we allen vat kwijt aan de gezonde begrippen van kerk en dienst des Woords en Sacramenten; dan weten we geen raad meer met onzefor-

Sluiten