Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hart bewerkt te worden, en minder op dit standpunt staat: al wat van God komt, is goed, is nuttig en strekt tot Zijne eere en tot onze zaligheid; derhalve zal ik hooren, wat God de Heere spreken zal!

En hier moeten we dit opmerken. In de Methodistische richting, vooral gelijk ze zich in Engeland en Amerika geopenbaard heeft, zit wel krachtige werkzaamheid. Verre zij het van ons 'tgoede te miskennen, dat 'theeft, den zegen, dien 't verbreid heeft. Het is ontstaan uit reactie tegen de doodigheid in dienst en prediking; tegen de onaandoenlijkheid en onbarmhartigheid, waardoor de kerke 'tverlorene niet zocht; tegen oppervlakkige uitwendigheid en geestelooze vormelijkheid, tegen de verwereldlijking van de kerke. Ongetwijfeld moesten dan ook de Methodistische bewegingen onder Gods voorzienig bestier dienst doen, om den slaap uit de oogen te schudden. Voor bijbel- en tractaatverspreiding heeft die richting veel gedaan. En tot verbetering der zeden onder 't schuim der menschenwereld veel gewerkt. Ja, wie weet voor hoe velen 't goede, dat er in was, tot eeuwigen zegen geweest is: al kwam 't ook met vele onzuivere bestanddeelen gemengd tot hen.

Maar hier moeten we op wijzen: er ligt in 't Methodisme een streven, om zielen te redden en menschen te bekeeren (de bekeering dan in Methodistischen zin opgevat), en dan die menschen zóó als 't ware uit 't aardsche leven uit te trekken. Hun eenig levensdoel is dan, niet om heiligend in te werken op al wat er tot 't aardsche leven behoort, maar ook op hunne beurt tot bekeering van menschen werkzaam te zijn. Dat is eigenlijk 't eenig levensdoel. Hierin is voelbaar, dat 't methodisme er geen rekening mee houdt, dat geheel 't samenstel hier op aarde, met al wat tot 't maatschappelijk, staatkundig, wetenschappelijk leven enz. behoort, een schepping Gods is. En dat, nu de zonde die van God gegevene en onderhoudene

Sluiten