Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zouden zeker, als Christenen, onder ons wel een vreemd figuur maken, gelijk wij onder hen. Maar uw blik is toch breed, en uw hart ruim genoeg, om te verstaan en te gevoelen, dat het hier toch gaat om het Kruis tegenover de halve maan, om Christus en Mohammed, Onze stille verzuchting gaat op tot God, dat het Hem believen mocht de verdrukking zijns volks aan te zien, en wie onder den Christennaam optrekken tot de overwinning te leiden. Wij verheugen ons in den voorspoed hunner wapenen. Het terugdringen van den Turk is voor heel de wereld van het grootste belang, ook voor de houding van den Islam in onze Oost. Wij zouden wenschen, hoewel wij het nauwelijks durven hopen, dat, zoo de Christenstaten overwinnen, de vrucht der overwinning niet te loor ga door een optreden der mogendheden om uit onderlinge wangunst den Muzelman^te handhaven.

Wij zijn geen bewonderaars van den raad der groote mogendheden, om het status quo, den bestaanden toestand op den Balkan te handhaven. Ik denk, zij zeiven zijn van haar eigen raad ook geen bewonderaars. En God is machtig, dien raad te verbreken. Maar wij weten niet wat het besluit Gods in dezen zal baren.

Al is het dat het Christendom der thans verbonden tegen den Turk opgetrokken volkeren ons over 't geheel bij kennismaking misschien niet uitermate sympathiek zou zijn, wij kunnen toch gelooven, dat Christus zijne leden onder hen heeft, en ons hart trekt naar hunne zaak henen.

Maar de Heere regeert; op zijn tijd, en niet op den onzen, den verdrukker verbrijzelende, en de kinderen des nooddruftigen verlossende. (Ps. 72 : 4).

Wij willen gaarne een vredespaleis zien verrijzen en kunnen de instelling van arbitrage-hoven toejuichen zooverre ze dienstig kunnen zijn, om onderlinge geschillen der natiën door scheidsrechterlijke uitspraak te doen beslissen en soms bloedvergieten te voorkomen.

Maar als er een waan onder de menschen zich openbaart, alsof de menschen het wel in hunne macht zouden hebben, de oorlogen te doen ophouden tot aan het einde

Sluiten