Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sidderen bij 'tzien van de schrijvende vingeren aan den wand. Maar het menschdom moet nu zóóver gebracht, dat het niet meer beeft, als de donder van Gods oordeelen over het aardrijk is. Zijn wij soms op weg naar de laatste openbaring van den antichrist, en nadert de wederkomst van Christus ? Of zal ook deze beweging nog maar een schakel zijn in den keten, die eindelijk uitloopen zal op het einde en de wederoprichting aller dingen? Wij weten het niet. Maar, Godvruchtigen! er is troost en groote vastheid voor u. De Heere regeert. En houdt Christus • zijne Kerk in stand, zoo mag de hel vrij woeden. Wat het uitwendige aangaat, ook in 't kerkelijke veel verbrokkeling.

Bepaalde kerkformatiën hebben ook niet den waarborg van blijvend bestand en bestendigen zegen in zich. Nog minder organisatiën op Christelijk gebied van onderscheiden aard, die in haar tijd het koninkrijk Gods dienen, maar waar ook soms een kanker in komt, en dan neigen zij ten ondergang. Maar de voortgang van het koninkrijk Gods gaat door. En de Kerk van Christus, het Sion Gods, de gemeente, die het lichaam van Christus is, het leven door den Geest der wedergeboorte en het bloed der verzoening, de dienst des Woords, de bediening der Sacramenten, de aanroeping van den name des Heeren, zal blijven. Maar van alle die wereldmachten, die, door den loop der eeuwen heen, uit den mensch opkomen, om te verwerpen dien God, in wiens hand aller menschen adem is en bij wien alle hunne paden zijn — van alle die wereldmachten luidde het achtereenvolgens uit den hemel: Mené — geteld en voleind. Tekéel — gewogen en te licht bevonden. Pharsin — nédergeworpen, verstrooid en verdeeld, gelijk God bij Babel de spraak verwarde en de valsche eenheid brak. En aan 'teinde der wereldhistorie zal het voor goed zijn:

Wee wee, de groote stad Babyion, de sterke stad! want uw oordeel is in ééne ure gekomen" (Openb. 18 : 10).

Nu is het volk des Heeren, de Kerk van Christus, geroepen de Daniël te zijn aan de poort van 't paleis der wereldmacht. Al zijn het ook tijden, dat Sion soms in puin ligt, dat't volk Gods een

Sluiten