is toegevoegd aan je favorieten.

Ervaren in het verstand van de tijden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Het lag niet in mijne bedoeling, dit openingswoord aan de drukpers te geven, toen ik het uitsprak. Het werd met qroote welwillendheid ontvangen, en in kerkelijke bladen werd begeerte naar de uitgave t& kennen gegeven. Zoo laat ik het dan nu ter perse gaan, al is het niet Cgelijk ik anders wel zou begeerenj op een tijdstip, waarin men. reeds'terug zou kunnen zien op eene heugelijke beslissing inzake de Opleiding. Het is ons nu nog verborgen, wat Gods hand in de eerstvolgende dagen dienaangaande over ons beschikken zal. Maar dit voorwoord wordt geschreven met de stille bede, d/at de Heere iets over ons moge brengen, waardoor vertroost en verblijd worden degenen, die Zion beminnen. „Mijn mond zoude roemen met vrooltjk zingende lippen" cPs. 63;. Evenwel, hoe het ook voor dit oogenblikga, de kerke Gods verstaat het woord: „Wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, zal mij de Heere een licht zijn" (Mich. 7j.

Men heeft humor in dit woord gevonden. Ik behoef daarvoor geene verschooning te vragen. Men heeft het verslaan en het niet te onpas geoordeeld. „Zijt goedsmoeds."

Arnhem, 18 Aug. 1902.

H. HOEKSTRA.