is toegevoegd aan je favorieten.

Ervaren in het verstand van de tijden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vooraf ging het zingen van Pb. 48 : 1, 5, de lezing van 1 Cor. 12 en het gebed.

Hooggeachte Broeders!

Het is mij een eere, namens de kerk van Arnhem deze eerwaarde vergadering, in den name des Heeren saamgekomen, te mogen openen, en (ik wil het wel bekennen) eene verademing tevens, na het kennis nemen en op orde stellen van het vele, dat in geschrifte voor deze Synode ter behandeling inkwam. En het is niet afwijkende van het gebruik bij den aanvang onzer Generale Synoden, en hartelijk gemeend, wanneer de kerk van Arnhem U, in den Heere beminde broeders! toebidt, genade, barmhartigheid, vrede, van God den Vader, en den Heere Jezus Christus, onzen Zaligmaker.

Deze Synode is met spanning tegemoet gezien. Een gevoel van bedruktheid heerschte. Het laat zich vaak gevoelen in 't kerkelijk leven, in engeren en in breederen-kring, dat wij voor de zake Gods, voor 't leven en den bloei der kerke, en voor den goeden, rechten, stichtelijken gang van 't kerkelijk leven, geen hope kunnen hebben, zoolang wij alleen op onszelven zien, op de menschen die de kerke vormen, zelfs op degenen die geroepen zijn voor te lichten en te leiden. Maar voor de ootmoedigen blijft er een krachtige troost over. Ziende op 't geen in Gods hart over zijn Zion is geweest, lettende op de gedachten des Heeren over zijn