Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer wij naar het inwendig bestaan van dezen propaedeuticus vragen, dan treft ons zijne liefde tot de klassieken. Meer dan Rome trok Hellas hem aan, en onder de Grieken niemand sterker dan de dichter-wijsgeer Plato. „Platon ist sein Idol" schreef in die dagen een vertrouwd vriend. De reine, belanglooze liefde tot de ideale, onstoflijke schoonheid, die de werken van dezen Griek adelt, sprak machtig tot onzen Nathanaël. Van Plato tot de Romantiek was de overgang niet onverklaarbaar. Door de Romantiek, die vele christelijke bestanddeelen, ja, vermengd, verminkt, omsluierd, maar toch christelijke bestanddeelen bevatte kwam David Mendel in aanraking met het Christendom. En toen hij zich aan deze strooming overgaf, een korten tijd er geheel in leefde, toen was hij zeker nog niet een christen, maar toch wel aan de enge vormen van het talmoediesch Jodendom ontgroeid. Daar verscheen Schleiermacher's: „Ueber die Religion, Reden an die Gebildeten unter ihren Verachtern". Oefende dit werk, een wonderen invloed op allerlei kring, het bracht onzen held zeer bepaald het Christendom nader. In zijne studie besloeg het onderzoek van den Bijbel, bizonderlijk van het Nieuwe Testament, eene niet geringe plaats. Duister in het eerst, maar al sterker, drong zich in zijn gemoed déze overtuiging naar voren: „Jezus van Nazareth is de Messias aan de vaderen beloofd, de Heiland der waereld, mijn Heiland". Dat het niet aanstonds licht, alles licht was, beseffen wij. Ziehier een jongeling, die nog geheel in het tijdvak zijner vorming verkeert. Wat al overleggingen kruisen zich in zijn gemoed! Jeugdige Jood, dweept hij,

Sluiten