is toegevoegd aan je favorieten.

Dr. A. Kuyper in Jezus ontslapen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertooning te zeggen zijn — die zich vulde met al maar meer en dichter rijen van belangstellenden.

Men zegt, dat er tienduizend menschen moeten aanwezig zijn geweest.

En was daarin nu éénige orde te houden?

Niemand, die er getuige van is geweest, zal het ons tegenspreken, als we het met één enkelen korten zin zeggen:

Daar is géén oneerbiedigen voet op eenige grafzerk of graszode gezet.

De ter-aarde-bestelling van het lijk van Doctor Kuyper was een sobere, intieme, een plechtig-eerbiedige bijzetting. Een puriteinsche, een Calvinistische uitvaart.

Neen — zóó was het niet! Natuurlijk niet! Maar wij dachten aan het tafereel der Heilige Schrifture:

„Alzoo stierf Mozes, de knecht, des Heeren. En Hij begroef hem in een dal.

Zóó rustig — zóó plechtig — zoo vol eerbied was het. . Stilte ruischte er over den doodenakker. Uit het fluisteren van den herfstwind van den vaalgrauwen nevelmorgen was het als zong één teere stem:

Over zoden, over zerken Ruischt ons droeve vriendenlied. Die hier rusten van hun werken, Sluim'ren voort — en hooren 't niet.

Leven, leven, duurzaam leven Kiemt op d' akker van den dood ; d' Eeuwige dag is ons gegeven, Weldra rijst het morgenrood.

Terwijl aan den einder de rijen al dichter werden, schreden naar het centrum autoriteiten en officieele personen aan. Langs de rechterzijde van het vierkant stelden zich de studenten der Vrije Universiteit op. Links vonden de deputaties een plaats. Tegen de achterzijde plaatsten zich de Ministers der Kroon, leden van de Eerste en Tweede Kamer en andere officieele personen.

Onder die allen werden opgemerkt: de Ministers Aalberse, König, Pop, Van IJsselsteyn, De Graaff. (De Minister-president, de heer Ruys de Beerenbrouck en Minister De Vries waren door de Kamervergadering verhinderd aanwezig te zijn); de Commissaris der Koningin in Zuid-Holland, Baron Sweerts de Landas Wyborgh; de Commissaris der Koningin in Gelderland, Jhr. Van Citters; vele leden van de Eerste Kamer, o.a. de heeren 't Hooft, Lucasse, Kraus, De Vos van Steenwijk, De Waal Malefijt e.a., de Antirevolutionaire Tweede Kamer-fractie, de Christelijk-Historische Tweede Kamer-fractie, leden van de RoomschKatholieke