is toegevoegd aan je favorieten.

Dr. A. Kuyper in Jezus ontslapen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spaard. Ziclsbcnauwdhcid heeft hij niet gekend. Van het eerste oogenblik, dat de stem des Meesters hem riep, was hij met bewustheid bereid om te volgen. Hij had gearbeid zoo lang het dag was. Toen voor hem de nacht kwam, liet hij willig den arbeid los, wetende dat hij niet God kon missen, maar God wèl hem. En dat Hij, Die niet laat varen de werken Zijner handen, het voor hem voleindigen zal.

Zijn sterven was in overeenstemming met zijn leven. Uit het geloof, verwarmd door de liefde van Christus.

En zoo is hij in zijn sterven, gelijk in zijn leven een toonbeeld van Gods souvereine genade en van Zijne wonderlijke macht.

Gods Naam alleen zij groot ook aan het eind van dit leven, dat Hij schonk, dat Hij deed rijke vruchten dragen, dat Hij thans weer van ons nam.

„Uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen".

De heer Idenburg verzocht namens de familie de schare om Dr. Kuyper's lievelingspsalmen aan te heffen, Psalm 89, verzen 7 en 8.

„Hoe zalig is het volk dat naar Uw klanken hoort."

en

„Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht,"

Hoe heeft Dr. Kuyper's volk deze zangen Gods leeren zingen!

Machtig golfde het lied en het zweefde tot over de grenzen van Den Haag. En stil, langzaam daalde de kist in de groeve neer, terwijl allen het hoofd ontblootten.

Dankwoord van Prof. Dr. H. H. Kuyper.

Dan vertolkte Prof. D r. H. H. Kuyper, de oudste zoon des overledenen, de gevoelens der familie en sprak in de eerste plaats een woord van dank tot den vertegenwoordiger van H. M. de Koningin. Hij verzocht hem den diepgevoelden dank der familie aan Hare Majesteit over te brengen. Het heeft de familie wel gedaan dit blijk van belangstelling van Haar te mogen ontvangen. Spreker dankt ook den vertegenwoordiger van H. M. de Koningin-Moeder, voor Hare belangstelling, in dagen van lijden getoond, voorts de vertegenwoordigers der Regeering, den heer Colijn, die optrad voor heel de A. R. Partij. Indien het voor mijn vader een voldoening was, dat een nieuw geslacht zijn arbeid zou overnemen, dan was het voor hem evenzeer een voldoening aan u het verdedigen der beginselen toe te vertrouwen. Dank ook aan den rector-magnificus der Vrije Universiteit, die den stichter dezer instelling bij zijn groeve heeft willen eeren. Dankbaarheid, ook namens de kinderen, uit spreker voorts aan Dr. Dijk voor zijn