Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de ontdekking op 24 Januari 1600 van drie eilanden nabij de Zuid-Amerikaansche kust, naar hem Sebaldinen genoemd. Keeren we nu tot de wederwaardigheden, die de stad onderging, terug.

Omtrent het jaar 1779 vinden we vermeld, dat er de Roodeloop heerschte, waaraan 835 menschen stierven. En dan raakt Weert betrokken in de, tegen den Oostenrijkschen keizer gerichte, Brabantsche omwenteling. Kort daarop had men de gevolgen te ondergaan van de Fransche revolutie. In 1794 moest ook Weert zijn aandeel leveren in de drukkende requisities door generaal Jordan aan de streek opgelegd. In 1798 verjoegen de overweldigers de geestelijken en vorderden zij den eeredienst van de godin der Rede. Het overige gedeelte der Fransche periode bracht weinig onrust. Na het vertrek der Franschen, in 1816, zijn de vervallen versterkingen der stad gesloopt. Weert was geen vesting meer en heeft, gedurende den Belgischen opstand en de periode 1830— 1839 ook weinig emotioneels beleefd.

Het jaar 1826 verdient intusschen nog wel onze bijzondere aandacht. Toen is namelijk de Zuid-Willemsvaart geopend, werd dus een kanaal in gebruik genomen, dat, voor zijn tijd modern, Weert aansloot op de verkeerswegen te water van die dagen. Tot 1934 toe ontwikkelde de scheepvaart zich in stijgende lijn, toen werd

Kloosteringang.

Kloosterplein voor 1936.

geregistreerd een scheepsverkeer van ongeveer 5V2 millioen ton laadvermogen en 314 millioen ton vracht.

Het begin der 19e eeuw bracht overigens weinig bloei aan de stad Weert, dat als hoofdstad van het graafschap Horne, een gemeente was van 20.000 inwoners, zag tegen 1850 zijn zielental geslonken tot 2400. Nadien zet een geleidelijke groei in. De niet heel vroeq verkregen spoorwegverbindingen heffen de stad op uit haar isolatie langzaam nemen welvaart en bevolking toe en in onze dagen is Weert een gezond geconstrueerde gemeente met 16000 inwoners

Sluiten