Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De vroolijke noot op de receptie tijdens de eeuwfeesten 1936. Van links naar rechts: P. Rudolphus Terstappen, Vicarius; P. Honoratus Caminada, Provinciaal; Mgr. Dr. G. Lemmens, Bisschop van Roermond; M. Souren, Deken van Weert; P. Caietanus Reiber, Gardiaan.

Deze vernieuwing van het kloosterplein en de aanleg van het plantsoentje was onder belangelooze leiding van den heer M. Bauwens reeds grootendeels tot stand gekomen.

De Hoogeerw. Pater Provinciaal betuigde na de aanbieding van dit belangrijke geschenk zijn diepgevoelden dank aan de bevolking van Weert.

Dan begon het défilé van al degenen die persoonlijk van hun medeleven met de feestvierende Franciscanen blijk kwamen geven. Al die namen van vereenigingen en personen te noemen, zou te ver voeren. Heel het land van Weert, heel Limburg en velen daarbuiten getuigden bij deze gelegenheid van hun genegenheid en dankbaarheid. Aldoor meer bloemen werden aangedragen; een stroom van schriftelijke gelukwenschen en telegrammen vloeide binnen; van het middaguur tot diep in den avond.

Om zeven uur werd, na het Lof, zeer zinrijk de viering van het eeuwfeest met een Te Deum besloten. De kloosterkerk kon de dankbare geloovigen niet bevatten. Na de kerkelijke diensten werd het vreugdebetoon nogmaals algemeen. De muziekcorpsen van Weert, omstuwd van honderden menschen, trokken naar den Aldenborgh, onder het spelen van opgewekte marschen, om de Paters serenaden te brengen. Nogmaals werden woorden van hulde en dank gewisseld, het blijde einde der onvergetelijke viering. Dat de bloei van het Nederlandsche Provincialaat onverzwakt voortduurt kan iedereen die den „Aldenborch" bezoekt, zonder moeite waarnemen. En dat de bruine paters geliefd zijn in het oude Weert, wie zal het betwijfelen, die de jongste feesten meemaakte! Moge het zoo, met Gods zegen, blijven tot in lengte van vele, vele jaren.

Sluiten