is toegevoegd aan je favorieten.

Waarom heb ik mijne kinderen laten vaccineeren ?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Weled. Heer D. WIJNBEEK,

Hoofdonderwijzer te

ZWOLLE.

Geliefde Broeder!

Bij dezen voldoe ik aan mijne belofte, om u op uw verlangen de redenen mede te - deelen, die 'itaff genoopt hebben om mijne kinderen te laten' vaöeimeren. Ik dacht, toen ik u die belofte dejblty'dit 'M können doen door een artikel in de Bazuin, doeh ik merkte al spöedig dat de ruimte van bet blad 1 (Kt onmogelijk maakte.

Ik begin dan met u te zeggen, dat ik ben opgevoed in de vooroordeelen tegen de vaccine. MijtWader, die vóWr1'fcijne bekeering zijne''kinderen had laten inenten, werd kort na afjne bekeering bekend met de bezwatëöfrvan dr. A. Capadose en andereü tegen de vaccine. ■ 'Töékï en ook later had bij wantrouwen tegen alïea, wat van de zijde der niet geloovigen kwam of door dezen krachtig werd voorgestaan. Dit' wantrouwen werd zëet licht een veroordeelen, wanneer er geloovigen waren, die het bepaald tegenstonden.

En zoo was hét ook met de vaccine. De gronden waarop ik hem later meermalen de vaccine boorde te-