is toegevoegd aan je favorieten.

Waarom heb ik mijne kinderen laten vaccineeren ?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4°. Waar zoodanig een ondervinding bestaat, die den toets van bijna half een eeuw heeft doorgestaan, wordt het geheel onbülgk, ik zou bijna zeggen rationalistisch, van de wijze waarop de vaccine werkt, meer te willen weten, of van derzelver onschadelijkheid meerdere waarborgen te vorderen, dan van ieder ander versclüjnsel, op het gebied der geneeskunst zoodra het door eene constante waarneming, en zonder eenige bewezene kwade gevolgen, in hetzelve burgerT recht verkregen heeft. • ;,

5°. Intusschen kan men, na de jongste waarnemingen , zelfs ten aanzien van den aart en de analogie van het welbewezen feit, bevredigende resultaten afleiden. Het is toch nu eindelijk genoegzaam gebleken dat de koepok en menschenpok in aard en oorsprong identisch zijn. Alleenlijk dat dezelfde ziekte door het weldadig melkdier passeerende, het venijnige en verwoestende van zijne natuur (als bh" wege van filtratie, of hoe men het zich anders zoude willen voorstellen verliest. Men zie de waarnemingen daaromtrent van Dr. Ceely, in de Edinburgh Review van Jan. 1841). Is dit zoo, dan is de zaak zeer eenvoudig deze. De kinderziekte, eenmaal doorgestaan, beveiligt (in den regel) voor het volgend leven tegen dezelfde besmetting. Nu geeft de koepokinenting, schoon in oneindig verminderden en verzachten graad, juist diezelfde ziekte. Eenvoudig daardoor, en niet door eenige vreemde of verborgene omarming in het gestel maakt zy voor eene tweede gsl&ksoortige besmetting onvatbaar,