is toegevoegd aan je favorieten.

De Nederlandsche Hervormde Kerk van den tegenwoordigen tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons het levensbeeld van den eersten afgescheidenen (ChristelijkGereformeerden) predikant, en het »Gedenkboek", uitgegeven in het jaar 1884, wordt ook door Sepp als de beste bron beschouwd, waaruit de geschiedenis der crisis kan worden geput.') De kerkrechtelijke zijde der zaak is besproken door Groen van Prinsterer «De maatregelen tegen de Afgescheidenen getoetst aan het Staatsregt," Leiden 1837, en door P. Boetes »Over Staatsregt, Hervormd Kerkbestuur en Separatismus," Groningen 1838. Naast andere theologen en kerkelijke leidslieden heeft ook H. F. Kohlbrugge zich over de afscheiding van de Gereformeerde Kerk uitgesproken. Kohlbrugge zelf is het onderwerp eener populaire biographie van Van Druten «Hoe H. F. Kohlbrugge predikant werd," Leiden 1884 en J. H. F. Kohlbrugge gaf eene levensbeschrijving in zijn: «Lijst der werken en geschriften van en over Dr. H. F. Kohlbrugge," Amsterdam 1887.

De kerkinrichting van de Ned. Herv. Kerk in de 19de eeuw is in kerkrechtelijke leerboeken beschreven, maar hare geschiedenis heeft nog geen bewerker gevonden. Evenwel vindt men belangrijke gegevens bij H. M. C. van Oosterxee «De Synode der Ned. Herv. Kerk in 1851," 's Hertogenbosch 1852. Toch zou een historisch onderzoek gewenscht zijn, te meer omdat juist in de laatste jaren de locus de ecclesia bij den kerkelijken strijd steeds meer op den voorgrond treedt. De Gereform'eerde partij stelde zich voor het grootste gedeelte onder de leiding van Dr. Kuyper en diens aanvallen golden hoofdzakelijk de inrichting onzer Kerk. De bevrijding der Kerk was de krijgsleuze geworden en alleen bereikbaar door omverwerping van de wettige kerkelijke autoriteit der Algemeene Synode. De uitslag van den kerkelijken strijd heeft bewezen, dat de autoriteit dezer Synode niet op zulke zwakke gronden rustte als Dr. Kuyper en zijne geestverwanten Rutgers en de Savornin Lohman gemeend hadden, en dat de door

') De bovengenoemde H. de Cock Jr. schreef ook: «Het ontstaan der chrisleli/lc-gerefornieerde Kerk, haar strijd en hare verdere geschiedenis, Groningen 1873,