Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vinistische theologie in ons land bijna onbekend geworden waren en men zich verblijdde, dat door hen de levende Christus gepredikt werd, werden nu verworpen, — en aan jonge mannen, die geene andere verdienste hadden, dan dat zij de Synode bestreden en de formules der kerkelijke dogmatiek dikwijls, hoewel meestal op onjuiste wijze, gebruikten, werd door de kiescolleges de voorkeur gegeveD.

De aanhangers der nieuw-Gereformeerde beweging, die nog minder tot de aristocratie des geloof s dan tot de uiterlijke aristocratie behoorden (althans het grootste* deel), overschreeuwden eiken tegenstand en elke tegenspraak. Eene niet zeer groote, maar door allerlei omstandigheden naar voren gedrongene en zeer actieve partij tyranniseerde het kerkelijke gebied, gesteund door diegenen die, tot een zelfstandig oordeel onbekwaam, nu de rechten van de Gereformeerde belijdenis als goed verzekerd beschouwden.

Velen, die in den beginne zich aan de nieuw-Gereformeerde partij en aan de Vrije Universiteit hadden aangesloten, wisten nu niet, wat zij doen moesten. Zich onttrekken zou zooveel zijn als de overwinning der Gereformeerde politici of van de niet-Gereformeerde orthodoxen voor te bereiden; blijven, — zooveel als eene onderneming steunen, die niet te verdedigen was.

Gelukkig wie toen geene keuze had te doen, omdat hq zich ncoit bij de partij gevoegd had; ontbrak zijn naam al onder de genoemde en benoemde predikanten, zoo had hij ten minste eene gemakkelijkere taak. Evenwel bleven deze predikanten niet van onaangenaamheden verschoond. De agenten der Vrije Universiteit maakten hen dikwijls verdacht bij hunne gemeenteleden en trachtten de leden van den Kerkeraad te bewerken, dat deze hunnen predikant tot overeenstemming met de Vrije Universiteit en tot eene inzameling van bijdragen voor deze stichting zouden bewegen. Vele predikanten verloren toen hun gezag, omdat zij zich niet met het »volk Gods" en zijne vertegenwoordigers vereenigden. God zij geloofd, die dezen tijd heeft doen voorbijgaan, en nu althans deze stormen heeft gestild.

Sluiten