is toegevoegd aan je favorieten.

De R. Katholieke en de Protestantsche voorstelling van het oudste Christendom

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Europeesche wetenschap. Welke heerlijke herinneringen staan op de bladen van het geschiedboek onzer universiteit opgeteekend!

Biedt alleen het verleden onzer universiteit stof tot juichen? Mogen wij ook niet roemen in het heden? Voorwaar, ik acht mij niet bevoegd onder woorden te brengen, wat zij met hare 66 hoogleeraren, 10 lectoren, 16 privaat-docenten, hare 1300 studenten op dit oogenblik in de wetenschappelijke wereld beteekent en verricht. Maar dit wil ik wel zeggen: toen ik lang geleden als jongeling voor het eerst door die lage deur daarginds ben binnengekomen, was mijne eerbiedige bewondering voor den stoet der Leidsche hoogleeraren onbegrensd; thans na 35 jaren is die bewondering eer toe- dan afgenomen, zij berust op beter gronden. Ja, ik beschouw het als eene groote eer te mogen behooren tot een kring, die op zoovele lichten der wetenschap mag bogen. Nog ben ik overtuigd, dat tegenwoordig aan onze universiteit leerlingen gevormd worden die de eervolste plaatsen zullen bekleeden in Nederland en Insulinde, in'slands bestuur, de wetenschap, de magistratuur, de kerk en de school. Daarom hebben wij goede reden om den 8sten Februari feest te vieren, om te juichen over hetgeen is geweest en hetgeen is. Daarom, met een variant op des dichters: „zij zullen het niet hebben, het vrije Nederland", verklaren wij: „zij zullen haar niet te na komen, onze goede universiteit!" Moge een enkelen keer een storm haar beroeren, moet soms een booze invloed worden afgeweerd, spannen wellicht onbekende duistere machten tegen haar samen, haar bloei kan niemand loochenen. Welke donkere wolk haar licht tijdelijk moge verduisteren, het zal luisterrijk stralen. Daarom mogen wij het hart omhoogheffen, en, wat ik als student gezongen heb, dat roep ik uit op dit uur van deze plaats: Vivat Academia!

Het gebruik brengt mede, dat ik in deze feestrede een onder-