Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of zwartere, naast een heldere of witte bladzijde. Overal avondschemering na de morgenschemering en den dag. Overal na winst, verlies. Overal na vooruitgang, verachtering!—Efezus! waar zijt gij? Pergamus! waar zijt gij? Laodicea! waar zijt gij ? De puinhoopen antwoorden: Vergaan ! En waarom vergaan ? De schrift antwoordt: Omdat zij de les hebben vergeten: Houdt wat gij hebt. Koning saul ! waar zijt gij ? Apostel judas ! waar zijt gij ? Auanias en saffira ! eerstelingen der eerste, der moeder-gemeente van het nieuwe koninkrijk Gods! waar zijt gij ? Uit de diepte antwoordt een stem: Verloren gegaan ! En waarom ? Omdat ook zij de les vergaten: Houdt wat gij hebt. Ziet, zoo omringen ons als van alle zijden waarschuwende voorbeelden, donkere wolken van getuigen aan onze linker-, tegenover de blinkende wolken van geloofsgetuigen aan onze regterhand, die ons, schoon in een anderen toon dan de laatsten, toeroepen: Ziet toe voor u zeiven ! waakt 1

Zie dan toe, o Gemeente! dat gij niet verliest wat onder u gearbeid werd! Zie dubbel toe, omdat ook van onze eeuw geldt, wat van de eeuw der Apostelen gezegd werd, dat de tijden boos zijn. Ook nu zijn verleiders en antichristen uitgegaan in de wereld. Een reuzengeest der dwaling wandelt onder de menschen om. Een koortsachtige nieuwigheidszucht steekt overal hoofden en harten aan. Het ziji^niet alleen de dwazen meer, die zeggen: Daar is geen God! Het zijn niet alleen de slechten meer die zeggen: Weg met het kruis! hq|t is ons een ergernis en dwaasheid! Het zijn niet enkel de vijanden der Kerk van cheistus meer, die der Kerk hare kostehjkste panden zoeken te ontrooven. Ach, ik zie daar een hand, die het opschrift wil wegwisschen, dat in mijn oog boven iedere bladzijde van mijn Bijbel prijkt: De Heere

Sluiten