is toegevoegd aan je favorieten.

Afscheidsrede

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den strijd van het leger Gods tegen de magten van het rijk der duisternis, en juichen wederzijds in elke overwinning, door den anderen beha*ld. Gij hier, ik daar, wij bereiden ons woningen in één en hetzelfde huis , dat ons . welhaast voor altijd ontvangen zal om niet meer te scheiden. Niet meer te scheiden ! welk een woord in dit uur der scheiding! Het doet ons het hart jagen in den boezem, als of het naar boven wilde. Wat wordt bij zulk een uitzigt, het kortstondig en voorbijgaand wederzien der aarde, hoe liefelijk ons anders de hope daarop zij ? Wel echeide ik van u met de hope in het hart. Ik hoop , als God wil, nog eens weder tot u te komen en uw aangezigt te zien. Intusschen, of die hope vervuld worden zal, ik weet het niet, God weet het! Misschien ligt ginds nfjjn* doodkleed reeds geweven. Misschien staat hier uw doodbed reeds gespreïd. Maar indien wij elkanders aangezigt niet meer in het ligchaam aanschouwen .... ik bescheide u daar ! Daar zullen wij, zoo veel wij ten einde toe VoÜhard hebben, elkander op nieuw, niet in enkele oogenblikken, maar voor geheel een eeuwigheid weder ontmoeten, om altijd te zamen te blijven. Daar zullen wij tevens op volmaakter wijze met elkander verkeeren. Hebben wij hier op aarde onze stamelende stemmen vereenigd in de hosanna's der verlossing, daar heffen wij te zamen op Engelenwijze de Halleluja's der heerlijkheid aan. Hebben wij hier te zamen gebeden, geleden en gestreden, dfór vieren wij te zamen het groot en eeuwig dank-, triumfen jubelfeest der zegepraal. Hebben wij hier elkander liefgehad in zwakheid en gebrek , daar is*$bk onze liefde van alles wat ten deele is gereinigd en gelouterd en, gelijk God alles in allén is , zal Zijne heilige liefde ook de band onzer innigste zielsvereeniging zijn. En indien hier — gelijk ik hier, voor de laatste maal met u zamen zijnde,