is toegevoegd aan je favorieten.

Afscheidsrede

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de smart der scheiding de verrassing des wederzien» te grooter is en te voller wordt gesmaakt. En als nu God ons bij de hand neemt en ons inleidt in Zijn heiligdom, als Hg ons alle Zijne wegen , en ook den weg dezer scheiding verklaart, als Hij ons geeft in te zien, waarom ook van deze scheiding met het woord des Heeren kon worden gezegd; Het is nut dat ik weg ga! o, hoe is dan het leed van deze ure duizendmalen vergoed! hoe vallen wij te zamen beschaamd en verlegen voor God neder, met de erkentenis: o God! Gij, die op Uwen tijd leeraars en Gemeenten tot elkander brengt, om ze op Uwen tijd wederom van elkander te scheiden , Gij hebt alles wèl gemaakt. Dank voor de vereeniging! Dank voor de scheiding ! Dank voor allesl — Waar sjtjjn b&dat uitzigt de rouwtranen de% scheiding?. Zy zijn reeds op aarde in tranen der dankzegging veranderd. Of zoo niet, zoo dit nog te moeijelijk valt, zij veranderen in tranen des verlangens naar het uur des wederziens daar boven, dat dit uur weder kan vergoeden, en ons bij de herinnering aan het afscheidswoord van dit uur zal doen uitroepen: o God! hoe vol, hoe rijk en groot is het loon, dat gij weggelegd hebt voor allen, die niet verliezen wat zij gearbeid hebben 1 Zalig zijn ze die geroepen zijn tot het vreugdemaal des Hemels, waar Abraham met Izaak, Paulus met Timotheus, Filippus met den Kamerling, Ambrosius met Augustinus, Luther met Melanchton , en de getrouwe leeraars dezer Gemeente met hare getrouwe leden, voor altijd aanliggen in elkanders schoot aan de bruiloft des Lams!

Ik heb de taak, die ik nrij voorstelde, volbragt. Hiermede heb ik mijn laatste werk onder u voleindigd. Plegtig legge ik hier den herderstaf, , dien ik voor ruim twee jaren in uw midden opnam, in uwen schoot ter neder.