Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

standers of Verzorgers van de uitwendige belangen der Gemeente, mij hier ter zijde stond in den Heer! Ook gij hebt regt op mijne dankbaarheid, hetzij omdat gij mede mij op eervolle wijze herwaarts riept, hetzij omdat gij mij, eens geroepen zijnde, het verblijf alhier veraangenaamdet, of aan mijn dienst en dienstwerk bevorderlijk waart, hetzij ómdat gij nnj in den jongsten tijd nieuwe en aandoenlijke blijken van uwe liefde en verknochtheid gaaft! Mijn hart zegent u voor dezen zegen en beveelt u den God des zegens aan» H^j sterke u in elke betrekking en make u bovenal getrouw in de betrekking, die gij in Zijne Gemeente vervult! Opzieners! hebt acht op u zeiven en op de kudde, waarover de Heilige Geest u heeft gesteld. Armverzorgers! houdt niet op, jezus in Zijne arme leden wel te doen! Kerkbeheerders en vertegenwoordigers der Gemeente by dit beheer! brengt voortdurend door uwe zorgen het uwe toe tot alles wat liefelijk is en wèlluidt, ook in de uitwendige dienst van dien God, die een God van orde en schoonheid, zoowel als van waarheid en liefde is! Weest te zamen eerst voor u zeiven levende steenen en daarna bouwmeesters aan den geestelijken tempel, die op den grondslag der Profeten en Apostelen al meer en meer oprijst en met eiken dag der voltooijing, ja, "maar ook der beproeving door den Bouwmeester nader komt! Komt de dag dier beproeving, moge dan uw wërk de vuurproef doorstaan, en gij alzoo uw loon geenszins verliezen ! Ouderlingen! moogt gij dan plaatse vinden op de zetels der oudsten, ter regter- en linkerhand van den Heer. Armverzorgers! moogt gij dan door de armen worden binnengeleid in de eeuwige tabernakelen! En gij, Verzorgers en Voorstanders van des. Heeren tempel en tempeldienst , moogt gij dan zeiven zuilen zijn in den tempel daarboven, die^daar niet uitgaan in eeuwigheid!

Sluiten