Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deels ook door het geloof als beginsel der zedelijkheid te beschouwen.

Aanm. De Waldensen hebben niets voor de zedeleer gedaan. Door hunne gebedenboeken en homiliën hebben de monniken haar regtstreeks benadeeld, en de bedelmonniken door hunne waarschijnlijkheidsleer, later door de Jezuiten ontwikkeld, dat eene handeling niet strafbaar is bij een waarschijnlijken grond van verrigt te zijn uit overtuiging en goeden wil.

§ 14.

Het derde tijdvak is dat van het herstel en den trapsgewijzen vooruitgang der Christelijke zedeleer met en door de ontwikkeling der Christelijke Godgeleerdheid. Wij kunnen het onderscheiden in twee hoofddeelen, waarvan het tweede begint in de laatste helft der vorige eeuw, met de wedergeboorte der Godgeleerdheid door den Critischen geest en den, ten gevolge der vrijere wijsbegeerte, veranderden staats-burgerlijken toestand, waardoor het gezag van de kerkelijke leerbegrippen deels ondermijnd, deels niet gehandhaafd werd.

In het algemeen kan men stellen, dat de zedeleer eerst bijbelsch kerkelijk, daarna kerkelijk bijbelsch, vervolgens bijbelsch wijsgeerig, en eindelijk wijsgeerig bijbelsch geworden is. Zij moet echter afzonderlijk beschouwd worden in hare ontwikkeling bij de Roomsch-Katholieke en de Protestantsche Godgeleerden.

1. In de Roomsche kerk heeft Erasmus te geringen invloed geoefend, om den scholastieken vorm te vernietigen. Weldadiger heeft hij gewerkt op de Protestanten door zijne werkjes'

Sluiten