is toegevoegd aan je favorieten.

Rechtzinnigen en modernen in eene en dezelfde kerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelfs die waarheid kan zijn, welke den inhoud van het door Christus verkondigd Evangelie — en ik ken geen ander — uitmaakt. Daarom hebt gij u ook, naar mijne overtuiging, in de opvatting van Jezus' woorden, waar hij strijd en verdeeldheid voorspelt, vergist, en hebt gij zijne uitspraak: Meent gij dat ik gekomen ben om vrede te geven ? Neen, enz., met zijne zaligspreking der vredestichters in een voor den eenvoudigen en onbevooroordeelden lezer der Schrift onverklaarbaren, voor den volgeling van Christus wanhopigen strijd gebracht. Ik heb niet, als gij, mijn leven kunnen wijden aan de studie der Schrift, maar als ik van dat brengen van verdeeldheid door den Apostel der Liefde en des Vredes las, dan dacht ik altijd: dit is even natuurlijk als noodzakelijk. Jezus verkondigde een nieuw gebod. Dat gebod druischte vierkant en in alle opzichten aan tegen het eigenbelang van zoovelen, niet het minst van de machtigen erf aanzienlijken in kerk en staat. De tegenstand dien hij opwekte, waar het egoïsme zijn in gevaar gebracht gebied wilde behouden, moest noodwendig tot verdeeldheid leiden. En toch was zijn leer eene leer van Liefde, vrede en waarheid; want juist om hare alles overweldigende kracht, behoefde zij geen strijd, door stoffelijke middelen gesteund, ter overwinning; en waar zij eens overwon, daar moest, en daarvan was de Heer. overtuigd, liefde en vrede zijn. Jezus kon, waar hij de vredestichters zalig sprak, niet het oog hebben op hen die de verdedigers der Evangeliewaarheid nader zoeken te brengen tot hare bestrijders in een en hetzelfde kerkverband. Niet zoozeer, omdat elk kerkverband hem vreemd moet hebben toegeschenen, maar omdat hij zich niet anders kon voorstellen, dan dat zijne leer en zijn voorbeeld zijne bestrijders zouden dwingen om als de verdedigers van zijnen godsdienst optetreden. Doch