Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofden wat bekoelen en de harten wat warmer worden. De predikanten zouden daartoe het hunne kunnen bijdragen, door de prediking zoo min mogelijk over de betwiste theologische vraagpunten te houden, bedenkende dat juist dat twisten zoovele gemeenteleden uit de kerk houdt en zelfs van den godsdienst afkeert; de gemeenteleden, door afstand te doen van een gewaande behoefte om juist de twistpunten uiteengezet te zien, opdat zoo eens recht goed gezegd worde, waar 't op staat, tot stichting vooral van andersdenkenden. Dan zou allengs de strijd zich kunnen oplossen in een vredelievenden wedijver, wie het best kunne beantwoorden aan het nooit genoeg te herhalen gebod: Hebt elkander lief, gelijk ik u heb lief gehad!

En nu de pen nederleggende kan ik eindigen met een woord van dank voor uw geschrift, dat schoon 't mij ergerde en tot bestrijding opwekte, mij aanleiding gaf om mij zeiven nader rekenschap te geven van mijne innige overtuiging, dat de godsdienstvrede in onze kerk wenschelijk en mogelijk is, en dat mij tevens de gelegenheid aanbood om diezelfde overtuiging bij anderen' te wekken of te versterken. Deze laatste overweging deed mij aan mijn brief openbaarheid geven.

Van Boneval Faure.

Leiden, den 2a<=n kerstdag 1873.

Sluiten