Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leeraar moet, als hij kan, tot 't eind van zijn leven toe studeerende blijven. Maar dit neemt niet weg, dat de rechte geur en de rechte kracht in zijn predicatiën te danken zal zijn aan het licht, dat dé Heilige Geest hem persoonlijk in het Woord schenkt.

Als ge nu uw brood van den bakker krijgt, dan komt het er voor u maar op aan, dat het voedzaam en smakelijk zij. Gij hebt volstrekt niet noodig, dat ge uw neus in de bakkerij steekt. Zoo komt het er voor u ook maar op aan, dat ge in de prediking het voedende Woord Gods krijgt, hetwelk ook voor het volk des Heeren smakelijk is, naar hun nieuwen aard. Hoe het in de toebereiding van dat brood toega, ligt buiten u. Maar het kan wel eens zijn nut hebben, voor een enkele maal, dat ge er iets van voelt, op welke wijze de Heere bij zijn dienaren werkt, opdat u het brood toebediend, opdat u het Woord recht gesneden worde. Daartoe hebben wij deze dingen gezegd.

Slaan wij nu met elkander op: de Handelingen der apostelen, het tiende hoofdstuk, de verzen achtentwintig tot drieëndertig.

HANDEL. 10 : 28—33.

En hij zeide tot hen: Gij weet, hoe het eenen Joodschen man ongeoorloofd is, zich te voegen of te gaan tot eenen vreemde; doch God heeft mij getoond, dat ik geen mensch zoude gemeen of onrein heeten.

Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen, ontboden zijnde. Zoo vraag ik dan, om wat reden gijlieden mij hebt ontboden?

En Cornélius zeide: Voor vier dagen was ik vastende tot deze ure toe, en ter negender ure bad ik in mijn huis.

En zie, een man stond voor mij in een blinkend kleed, en zeide: Cornélius, uw gebed is verhoord, en uwe aalmoezen zijn voor God gedacht geworden.

Zend dan naar Jóppe, en ontbied Simon, die toegenaamd wordt Petrus; deze ligt tehuis in het huis van Simon, den lederbereider, aan de zee; welke, hier gekomen zijnde, tot u spreken zal.

Zoo heb ik dan van stonden aan tot u gezonden, en gij hebt wel gedaan, dat gij hier gekomen zijt. Wij zijn dan allen nu [hier] tegenwoordig voor God, om te hooren al hetgene u van God bevolen is

Sluiten