Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij denzelfden Uitgever ziet mede het licht: VOORLEZINGEN

OVftH

GELOOVEN EN WETEN,

als inleiding in de Dogmatiek en Wijsbegeerte der Godsdienst, gehouden en ingevolge den wensch zijner toehoorders uitgegeven

BOOR

Dr JOBAN EDUABD EBDHANN ,

buitengewoon Hoogleeraar der wijsbegeerte aan de Universiteit te Halle. Uit het Hoogduitsch

BOOR

Mr. j. bakker korff.

Met eene voorrede in verhand met de strijdschriften van de Hoogleeraren Scholten en Opzoomer.

Prys / 2,90.

Met zeker wantrouwen namen wij het hierboven aangekondigd werk ter hand, in vreeze , dat wij daarin niets zouden aantreffen , dan opgewarmde schotels van dezelfde spijs, als de Heeren Nieuwenhuis , Opzoomer en anderen ons, sedert eenigen tijd hebben opgedischt.

Maar bij het lezen van het werk, van den Hoogleeraar Erdmann en van de voorrede van Mr. Bakker Korff, zagen wij al dadelijk, dat wij alle vrees konden afleggen, en met mannen te doen hadden, die hunne zaak meester, en te huis zijn op het gebied der wijsbegeerte , waarop zij zich begaven; ja, wij houden ons overtuigd , dat een ieder, wien het met de beoefening der philosophie ernst is, en die zich op hare studie , uit opregte behoefte aan de kennis der waarheid, met de borst toegelegd , en al zijn' tijd daaraan besteed heeft, met ons zal erkennen, dat beide mannen geene dilettanten zijn, zoo als zij, die te hooi en te gras zich met wijsbegeerte bezig houden, en zich verbeelden , dat eenebloote lezing van philosophische werken voldoende is , om in derzelver geest in te dringen , en dit even zoo gemakkelijk gaat als een roman van Ecgène Sde of Alexander Uümas te verstaan — maar dat beide mannen , wel degelijk en behoorlijk in hun vak ingewijd zijn, en dat is alleen door arbeid en inspanning , door noeste vlijt en gestadige oefening mogelijk. Nu ter zake.

Uit den titel van het werk blijkt reeds van zelf, dat daarin een onderwerp wordt behandeld hetwelk wel niet nieuw is , daar het reeds van de middeleeuwen dagteekent, maar desniettemin de algemeene belangstelling meer en meer opwekt en tot zich trekt.

Wij bedoelen namelijk de tegenstelling tusschen Gelooven, en Weten , Godsdienst en Wetenschap, of, in andere Woorden , de aloude vraag: of het Geloof met de Rede overeenstemt, of daarmede strijdt, of daarboven verheven is?

De Heer Bakker Korff geeft in zijne voorrede te kennen , dat de vertaling van het Hoogduitsche Werk , reeds vóór eenige jaren gereed lag , en de strijdschriften tusschen de Hoogleeraren Scholten en Opzoomer er aanleiding toe hebben gegeven , dat die vertaling thans het licht ziet, vooral wijl die Heeren (zooals de schrijver zich uitdrukt) tzich op het gebied der speculatieve kennis wagen en zich neen oordeel over de wijsbegeerte en hare beoefenaars aanmatigen , «ofschoon zij zei ven de overtuigendste bewijzen leveren, dat zij nog «niet tot het begrip der wijsbegeerte zijn doorgedrongen , ja zelfs

Sluiten