Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ring van een leek? Het is waar, het verleden jaar, schreef de Referent boven zijn verslag de Apostolische vermaning: Een iegelijk blijve in die roeping, waarin hij geroepen is. Maar deze roeping moet ieder zichzelf bewustzijn, en niemand heeft het regt die van zijn naasten te bepalen. Is er dan welligt ook eene kerkelijke magt, die hier den leek grenzen bepaalt tegenover den Geestelijke? Van ons Protestantsch beginsel is deze vraag overbodig; want iedere kerkelijke verordening, die niet steunt op de uitspraken van het woord van God, vooral wanneer zij de betrekking zou gelden van den Christen op dat Woord, zou niet te verdedigen maar te verwerpen zijn. In de Protestantsche kerkgenootschappen is zulk eene verordening ook niet aanwezig en, gelijk wij reeds zeiden, zijn er, ten allen tijde, sedert de Hervorming, leeken gevonden, die Godgeleerden waren en de Schrift hebben verklaard. Doelt misschien de Referent ook op eenige wereldlijke magt, die in het stellen van grenzen daaromtrent de Christelijke vrijheid zou willen beperken? Wij kennen er geene. Noch in het woord van God, noch in eenige Protestantsche kerkordening, noch in de wetboeken van onzen Staat zijn er grenzen bepaald, in het verklaren der Schrift, voor eenig mensen. Zoodat, daar er ook onder die wetten, welke niet geschreven staan, voor het stoffelijk oog, maar in ieders gemoed waarin een ge weten klopt, gegrift zijn, zich er geene bevinden, die zich verzetten tegen hetgeen door den Referent wordt bestreden, wij besluiten mogen, dat ieder Protestantsch Christen, die er de bekwaamheid toe bezit, niet aUeen een bevoegd schriftverklaarder is, maar dat er voor hem, wanneer hij de roeping gevoelt zijne schriftverklaring meer algemeen te maken, geene grenzen gesteld zijn voor wier overschrijding hij zich heeft te wachten. Wij zijn intusschen overtuigd, dat al deze diDgen den Re-*

Sluiten