Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opleiding nader bepalen door academische, dit bedoelt hier de Referent. Want zonder wetenschappelijke en wel theologisch wetenschappelijke opleiding verklaart men de Schrift niet op die wijze, als waarop wij het van da costa vernamen.

Voor onze Godsdienstleeraars hebben wij dus vplgens den Referent een waarborg, dat zij voor de gemeente bevoegde onderwijzers zijn, omdat zij eene academisch wetenschappelijke opleiding genoten, met een bepaald doel. De Referent kan naar onze meening dit woord slechts in de volgende twee beteekenissen hebben willen doen opnemen door zijne lezers. 'Hij kan namelijk bedoeld hebben, dat wij in iederen academisch opgeleiden Godsdienstleeraar den waarborg bezitten, dat hij een kundig en geleerd onderwijzer in de Schrift zij. Of dat hij, zij het dan ook met mindere gaven van kennis of wetenschap, een waar en zuiver schriftverklaarder zij, naar den geest van het kerkgenootschap, waarin hij werd opgeleid, zoo als b. v. de Roomsch Katholijken dezen waarborg bezitten bij hunne predikers. Wat nuhet eerste betreft, zoo moge men utopist of optimist wezen, zoo veel men wil, maar te beweren, dat alle gepromoveerden of bedienaren des Goddelijken Woords, die jaarlijks door onze hoogescholen naar hunne maatschappelijke betrekkingen worden gezonden , in hunne titels den waarborg bezitten van grondige geleerdheid en kennis van zaken, zou overdreven wezen. De ondervinding leert ons, dat er jaarlijks eenige door en door geleerde en voortreffelijke mannen onze hoogescholen verlaten om hunne krachten te wijden aan de betrekking, die zij zich kozen in het maatschappelijk leven; dat het gros van gepromoveerden en van candidaten in de Godgeleerdheid kundige en zeer bruikbare mannen zijn voor den stand, die hen wacht; maar dat er ook eenige de hoogescholen verlaten, van wie dit, helaas!

Sluiten