is toegevoegd aan je favorieten.

Verijdeld of verblind?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gepredikt worden (zie Matth. 5: 17—19 en vgg. enz.) dan onder de bedoeling des Ouden.

Als er staat in hunne harten (niet „hart" zooals Kuyper verkeerdelijk het teruggeeft) dan wijst dit voorzeker op de meer algemeene verspreiding der Waarheid onder allerlei volken, die onder de tegenwoordige bedeeling zou plaats grijpen.

Wanneer de Apostel het Oude Verbond niet onberispelijk (Hebr. 8:7) en oud' gemaakt en verouderd, nabij de verdwijninge (vs. 13) noemt dan bewijst dit volstrekt niet, zooals ook de Kantteekenaars (op vs. 7) aunduiden, dat „de Wet Mosis in haer selven" niet „volmaeckt" zou geweest zijn.

Kuyper daarentegen stelt het eenigermate voor, alsot die Wet wel eenigzins onvolmaakt ware geweest. Hij noemt Haar een uitwendige Wet. Alsof onder de OudTestamentische bedeeling de Wet Gods niet in de harten Zijns Volks geschreven ware geweest!

Had dat Volk toen den HEERE, zijn God ook niet lief met zijn gansche hart? Let dan eens op hetgeen geschreven staat in Deut. 6:5, 10: 12 enz. Stelde God dit toen als eisch, nog veel meer is dit het geval onder het .Nieuwe Verbond.

Moest toen de Overheid alle afgoderij en valschen godsdienst weeren en uitroeien en het rijk des Antichrists te gronde werpen, nog veel meer moet dit geschieden, ook naar luid der door Kuyper aangehaalde Woorden, onder het Nieuwe Verbond. Maar zegt hij: de toepassing van zoo'n Godsregeering is thans niet meer uitvoerbaar („een theocratie als bij Israël is inpracticabel" zoo schrijft hij t. a. p.).

„Een goddelijk middel tot onfeilbare ontdekking van den schuldige als bij Achan (Joz. 7) ontbreekt thans ten eenenmale.''

Laat mij in de eerste plaats er op wijzen, hoe voorzoover Kuyper hier doelt op de mogelijkheid, dat ook onschuldigen dus eerder gedood kunnen worden onder het Nieuwe dan wel onder het Oude Verbond, hij met zich zeiven in tegenspraak komt.

Op bl. 754 van „Ons Program" heeft hij nog dezelfde bedenkingen tegen het invoeren der doodstraf zegevierend weerlegd o. a. met het oog „op het kruis van Golgotha zelf, dat ook, waar de strenge onverbiddelijke eisch der gerechtigheid den onschuldige als slachtoffer