is toegevoegd aan je favorieten.

Verijdeld of verblind?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu dit heelt hij al mis.

Want er is niets van vervallen.

Het is alles nog geldende.

Dit schrgven wij gerust ter neder zonder bang te zijn voor zgn vergelijking met allerlei kettersche secten, die hg op dezulken toepast, welke zich aan het Oude Verbond ook houden.

Zoo gaat hij de getrouwe belijders schelden.

Al wat in de Wet van Mozes staat, is óf in Christus vervuld, of nog van kracht.

B. v. Kuyper haalt aan de Koningswet.

Wie zal ooit beweren, zegt hij met zoovele woorden, dat in onze dagen ook nog de bepaling geldt, dat een vorst niet uit een vreemd land mag komen ?

Ei, ei! staat er dan in Deut. 17: 15 iets anders dan dat God de Koningen verkiest, maar dat als het volk kiezen mag, zg niet anders dan hun eigen vorsten mogen kiezen.

Heeft God over Israël ook wel niet eens vreemde koningen doen heerschen ?

Wie is nu zoo onnoozel, dat hij zich door zulke drogredenen, al is het van Kuyper er toe laat verleifkjtt, om de geldigheid aan Gods Wet te ontkennen?

Zulke drogredenen van Kuyper zijn haast de moeite niet waard om er nog op in te gaan.

Hg haalt soms maar te hooi en te gras allerlei uitspraken van vroeger in eere staande mannen aan, en maakt van zijn kennis hunner werken een verkeerd gebruik.

Men heeft in onze dagen wel toe te zien hoe en met welk doel, de Schrift zelfs, aangehaald wordt.

De wereld gebruikt de Schrift ook — maar in haar voordeel.

Zoo gaat Dr. Kuyper nu ook heen om zelfs het 4e gebod in het belang zijner zienswijs aan te halen.

Wij vieren den 7en dag ook niet meer zegt hij:

Daar trekt deze gevolgtrekking uit, dat het derhalve niet aangaat om zich zoo aan de letter te binden. Dus valt de letterlgke onfeilbaarheid der Schrift!

Ja, wat anders ?

Iets anders begrgp ik er niet uit.

Evenmin acht ik het anders dan spotten, wanneer Kuyper om de rechtsgeldigheid van Gods Wet te betwisten, gaat zeggen: Welk politie agent zou thans nog iemand kunnen aanklagen wegens overtreding van het 10e Gebod („verbaliseeren ter zake van begeerte") ?