is toegevoegd aan je favorieten.

Verijdeld of verblind?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kai,vr. 115) ook tegen de afgoderij, waar men iets anders versiert of heeft, waarop de mensch zijn vertrouwen zet (Heid. Kat, antw. 95).

Moet er nu nog meer verslapping komen, doordat ook zij, die het wel heter weten, gaan nalaten om de Overheid te wijzen op hare roeping tegenover de ketters en dgl. ? Hoe treurig als Gereformeerden van afkomst zich opmaken om plaatsen gelijk Ps. 2 : 10, en Jes. 49: 23, die de Overheid wijzen op haar roeping, gaan ontzenuwen! (Heraut, No 323).

Indien het zout smakeloos is geworden, waarmede zal het smakelijk gemaakt worden? Hel is noch tot het land, noch tot den mesthoop bekwaam; men werpt het weg. Wie ooren heeft om te hooren, die hoore. (Luo. 14:34, 35).

De vraag dringt zich echter bij ons op: Zou Dr. Kuyper wel ooren hebben in deze om naar de Wet te hooren ?

Om naar de vermaning van het Woord Gods te hooren ?

Hjj begint hoe langer zoo meer hier het aanzien te krijgen van een advocaat, zooals er helaas! gevonden worden, die er zich op toeleggen om het recht te verdraaien door allerlei spitsvondigheden om den schuldige geenszins voor schuldig te houden. Zoo gaat het hem nu eveneens om den ter dood veroordeelden ketter aan het doodsvonnis te or ttrekken, of liever om den afgodendienaar een rad voor de oogen te draaien.

Ook zich zeiven misleidt hij op deze wijze, want dit zijn bedrijf is geenszins onschuldig.

In De Heraut van 27 Januarij '84 gaat hij, om de toepasselijkheid van het oordeel in Lev 24:13—16 over den godslasteraar uitgesproken, voor onze dagen te bestrijden, er op wijzen, dat het naar luid der Schrift niet wel duidelijk is, of der Overheid dan wel den Priester de uitvoering van het oordeel opgedragen was, maar dat het toch schijnt» dat de Overheid er niet zoo bepaald mede gemoeid werd.

Wat kan een geleerde schrijver onnoozel zijn, als het hem te pas komt!

Wij vragen toch: wat doet het er toe aan wien de uitvoering is opgedragen? Staat dan in onze burgerlijke Wet bij ieder Artikel het er ook bij, wie de straffen zal uitvoeren ? Of lezeu wij in 's Lands historieblaen, het telkens er ook bij vermeld, wie de vonnissen ten uitvoer lei, als er van een vonnissen sprake is?