Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moord — zijn niet zoo gevaarlijk als de sluipmoordenaars.

Het is een slecht teeken, wanneer ons volk zich door bedriegelijke leuzen laat medesleepen en alleen gevaar ziet, wanneer geleerde mannen er openlijk voor uit komen, dat zij Gods Woord minachten, maar niet wanneer zij onder de leus van Het vast te houden, Het onderhands ontzenuwen.

Prof. Doedes heeft het rechte crediet niet meer voor onze Nederlandsche Statenoverzetting — en zegt, dat de oorspronkelijke tekst er niet getrouw in gevolgd is en dat ook het volk Gods het Woord vrij gebruikt (dit is zijn denkbeeldige bijbel).

Maar inderdaad bij Dr Kuyper schijnt prof. Doedes wel gelijk gehad te hebben, want hij maakt een al te vrij gebruik van de Schrift, haar verklarende niet naar de meening des Geestes, maar zooals het 't best naar zijn gading is.

Het is te hopen, dat ons Christenvolk nog spoedig bewijzen zal, dat het evenmin van Dr. Kuyper's aanranding der Schrift en van zijn vrij gebruik des Woords als van prof. Doedes' drie bijbels gediend is.

Het heeft aan den ouden Bijbel genoeg. Maar moge dien dan ook niet anders dan in de overgeleverde gestalte begeeren en zich daaraan vast klampen.

Dat Woord spreekt duidelijk en klaar. Het eischt, gelijk Hij, Die het vleesch geworden Woord is, het zal uitvoeren, dat allen, die ketterijen of ergernissen tegen de leer aanrichten, aan den lijve zullen gestraft worden, tijdelijk zoo mogelijk hier door Gods Stedehouder, de Overheid op aarde, maar zekerlijk eeuwig in de hel.

Doch wat blijft er nu van die duidelijkheid des Woords over, wanneer men zich eens houden moest aan de verklaring, die Dr. Kuyper van dat Woord b.v. de 10 Geboden in De Heraut van 10 Febr. '84 geeft?

Men leze die beschouwing van hem eens en vrage zich dan af wat bedoelt hij nu eigenlijk?

Die Wet „ bl ij ft eeuwig waar" zegt hij en wederom: „men moet haar opvatten in haar eeuwige ideale strekking."

» „Eeuwig ideaal" wil dit zeggen, dat God ook maar op ideale wijze den mensch daarin voorstelt, hoe Hij het zou wenschen ?

Sluiten