Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de uitgeefster dezes verschijnt mede :

- KERK EN SECTE -

• Een brochuren-reeks onder Redactie van Dr. S. D. TAN VEEN

Hoogleeraar m de Kerkgeschiedenis en Dogmengeschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. PROSPECTUS.

Kerk en Secte" ziet het licht in den vorm van een "reeks op zich zelf staande geschriften, waarin door mannen, der zake kundig, voor «t beschaaf fn beknopt bestek en op heldere wijze b65*^,^? de leer, de inrichting, de eigenaardigheden en eventueel ook de cérémoniën der onderscheiden kerkgenootschappen en secten vTn den tegenwoordigen tijd, in hoofdzaak van dezulke, d1e - 't zij als belangrijke centra of als bescheiden vertakkineen — in ons eigen land gevonden worden.

Opdat de voorstellin? zoo juist en onpartijdig mogelijk zij zoekt de Redactie, voor zoover zij daartoe in de gelegenhe.d ?s? sTeeds zooveel mogelijk iedere godsdienstige richting door een harer eigen vertegenwoordigers te doen beschrijven, welke beschrijving vooral daarop gericht zij, dat de lezer een duidelijke voorstelling ontvange van de gronden, waarop de godsdienst of godsdienstige richting m quaestie Sor hare vertegenwoordigers in waarde boven de andere

^OngSfcld wordt door een dergelijke uitgave aan velen een welkome gelegenheid gaoden om hun kennis te vermeerderen en, zonder tot dorre studiën de toevlucht te begeven nemen, een blik te werpen op het godsdienstig en Werkeliik leven van de uitéenloopendste nchtmgen. ^ïwTmo gelukkig PROF. DR. S. D. VAN VEEN bereid te vinden de redactie van deze brochuren-reeks op zich te lemen. Zoowel door deze leiding als door de namen dergenen van wier medewerking Prof. VAN VEEN zich reeds mofht verzekeren, is het echt-wetenschappelijk karakter^dat ook aan een populaire uitgave als de hier bedoelde met mag ontbreken, genoegzaam gewaarborgd.

Hollandia-drukkertf — Baarn. Hieronder laten wij een voorloopig schema volgen van de Kerken, Richtingen en Secten, welke zullen worden beschreven:

Het Christendom en de Christelijke Kerk Het Roomsch-Katholicisme. Het Protestantisme.

_ . De Ned. Herv. Kerk in baar tegenDe aflaten. woordigen toestand. De zeven Sacramenten. Nederd. Gereform. Kerken. De Pauselijke Onfeilbaarheid. ^e iNC. "^.^.pn De wereldlijke macht van den Paus. is.erKen. De bisschoppelijke hiërarchie in Nede; Geestehjke Orden en Congregaties. De Jezuïten.

Sluiten