Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BROCHUREN-REEKSEN

„Het doel dezer uitgaven: de verbreiding van degelijke kennis op allerlei gebied in een vorm die onder het bereik valt van alle beurzen"...

„PRO EN CONTRA" betreffende Vraagstukken van Algemeen Belang. Per nr. f 0.40.

Per serie van 10 nrs. (bij inteekening) f 3.—

„LEVENSVRAGEN". Een brochurenreeks voor allen die in den Geestesstrijd onzer dagen belang stellen. Per nr. f 0.40 Per serie van IO nrs. (bij inteek.) f 3.—

„KERK EN SECTE", beschreven door de eigen Vertegenwoordigers. Redacteur: Prof. Dr. S. D. van veen.

Per nr. f 0.40; per serie van 10 nrs. (bij inteek.) f 3.—

„PAEDAGOGISCHE VLUGSCHRIFTEN" voor Ouders en Opvoeders. -Redacteuren: Jan LlGTHART en R. Casimir. Per nr. f 0.40; per serie van ió nr£. (bij inteeki) f 3.—

„GROOTE DENKERS" door Dr. A. H. de Hartog en Dr. JULIUS de boer. Per nr. f 0.40

Per serie van 6 nrs. (bij inteekening) f 2.—

„REDELIJKE GODSDIENST". Geschriften voor onzen tijd. Redactie : een Commissie van wege den Ned. Protestantenbond. Per nr. f 0.40 Per setie van 10 nrs. (bij inteekening) f 3.—

„UIT ONZEN RLOEITIJD". Schetsen van het leven onzer Vaderen in de XVIIe Eeuw. Redacteur: Prof. Dr. S. D. van veen. Per nr. f 0.40; per serievan 10 nrs. (bij inteek.) f 3.—

„LOTUS-SERIE". Theosophische Handboekjes. Per nr. fo.40 Per serie van 10 nrs. (bij inteekening) f'3,—

„ONZE POLITIEKE PARTIJEN", beschreven door hare eigen Vertegenwoordigers. Per nr. f 0.40

Compleet in 9 stukken f 3.—. Compleet gebonden f 3.50

Tijdschrift:

„Den Gulden Winckel". Geïllustreerd Maandschrift voor Boekenvrienden. Redacteur: Gerard van Eckeren.

Per jaarg. van 12 nrs. f 1.20 ; fr. p. p. f 1.50 buitenland f 1.80

Van al deze reeksen uitvoerig prospectus op aanvraag bij de HOLLANDIA-DRUKKERIJ te Baarn.

Sluiten