Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teekenis te zullen worden. Maar de grieksche gehechtheid aan de „orthodoxie" deden die teniet. Ook liepen ernstiger pogingen in het begin der 18e eeuw om de Roomsche Kerk ten koste van de Grieksche te bevoordeelen, hoewel zij door den franschen ambassadeur gesteund werden, op niet veel anders uit dan op verscherping van den haat tegen de R. K. En de strijd om het bezit der „heilige plaatsen" in Palestina, die tot op den huidigen dag aanleiding geeft tot ernstige botsingen, draagt tot verbetering der verhoudingen in geenen deele bij. Eene rustige ontwikkeling der Grieksche Kerk buiten Rusland belemmerden ook de politieke woelingen van Rusland, dat vooral sinds het laatst der 18e eeuw er naar gestreefd heeft Turkije met al de Balkanstaten te beheerschen. Bijna alleen ih tijdelijk opzicht zijn deze der Kerk van het Oosten ten goede gekomen. Gaandeweg is met eene vermeerderde politieke vrijheid ook eene grootere godsdienstige vrijheid haar deel geworden. Zonder schokken ging dit niet. Want de Turken vierden gedurig aan hun fanatisme den vrijen teugel. En dikwerf kwam dit den Griekschen op vele slachtoffers te staan. Zoo kostte hun de Grieksche vrijheidsoorlog duizenden van levens, die de woede der Turken moesten boeten. De bemoeiingen van Rusland hielden het oosten gestadig in onrust. De Krimoorlog kan daarvan ten bewijze strekken. Hij vond zijne voornaamste aanleiding in allerlei eischen van Rusland, die, waren zij door de Porte toegegeven, niet minder zouden hebben beteekend dan een algemeen protectoraat van den machtigen nabuur over alle aan Turkije ondergeschikte Christenen. Gedurig nieuwe verwikkelingen, door kerkelijke voorwendsels tot buitengewone scherpte gebracht, zouden er het onvermijdelijk gevolg van zijn geweest. Want de inwendige toestand der oostersche Kerk in de Turksche landen en de eigenaardige verhouding tusschen Kerk en Staat beteekent, vooral bij vreemde inmenging, de opeenhooping

Sluiten