Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door die ondersteuning (die hij ook had kunnen afwijzen, evenals de voorkomende genade), komt hij tot den toestand der rechtvaardiging. Deze bestaat echter niet alleen in de daad van God, waardoor de zonden worden vergeven, maar ook in die, waarvan heiliging des levens het gevolg is. Door moedwillig te zondigen, d. w. z. door iets te doen met volle kennis, dat het zonde is (doodzonde), verliest men dien staat der genade. Het sacrament der boete is evenwel de weg om weder tot genade te komen. Wie echter de zonde tegen den H. G. begaat, vindt geene genade meer. Aan de zonde tegen den Heiligen Geest kan men zich op velerlei wijze schuldig maken, maar dit geschiedt het eerst en het meest door verloochening van het rechtzinnig geloof. Tot het volbrengen van Gods wil behoort de gehoorzaamheid aan de wet der tien geboden, het volgen van de zaligsprekingen des Heeren, het gebed, het vasten en het geven van aalmoezen. Men begrijpt hieruit gemakkelijk, dat en waarom men in de Grieksche Kerk zulk eene hooge waarde aan het monnikenwezen toekent. — Er wordt in de Grieksche Kerk geen spoor gevonden van eene leer der voorbeschikking. Daartoe legt men er te veel nadruk op de beteekenis van den vrijen wil voor het ontvangen van het heil. Groote waarde hecht de G. K., niet minder dan de R. K., aan het kruis en het teeken des kruises. Het is het teeken der overwinning van Christus en heeft als zoodanig de kracht om al wat tegen God en Christus zich verzet, te bedwingen en te overwinnen. Daarom gaat voor den rechtgeloovigen zoon der G. K. elke handeling, van welken aard zij ook zij (godsdienstig, maatschappelijk, huiselijk of persoonlijk) met het kruisteeken gepaard. De Satan zelf vliedt voor zijnen aanblik, en personen zoowel als zaken worden er door beveiligd tegen elke besmetting.

De Grieksche Kerk telt een zevental sacramenten of mysteriën, die wel niet in waarde en beteekenis gelijk

Sluiten