Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staan, maar die toch alle zonder onderscheid gehouden worden voor de middelen, waardoor de onzichtbare genade Gods op zichtbare wijze den menschen wordt medegedeeld. Hare werking is aan geene enkele voorwaarde gebonden, ook niet aan het geloof desgenen, die ze ontvangt. Tot het sacrament behooren drie dingen: de teekenen of elementen, de wettig gewijde priester en het formulier, waarbij de priester de elementen wijdt. Door het sacrament wordt de gemeenschap met Christus versterkt en ontvangt men een waarborg en onderpand van het eeuwige leven. Als sacramenten gelden: de doop, het vormsel, het avondmaal, de boete, de priesterwijding, het huwelijk en de gebedszalving.

Aangaande den doop valt op te merken, dat hij gehouden wordt voor het sacrament der wedergeboorte uit water en Geest. Hij wordt bediend door eene tot driemaal herhaalde onderdompeling onder het uitspreken van de gewone doopsformule. De doop is onmisbaar tot zaligheid. Hij neemt de erfzonde weg en delgt de schuld der dadelijke zonden uit, zoodat de gedoopte daardoor volkomen rein wordt. Ook de nooddoop is toegelaten, indien de omstandigheden dien noodig maken. v.*v*-

Het vormsel bestaat uit eene zalving (Myron of Chrisma) met gewijde olie, die onmiddellijk op den doop volgt. Hij is eene mededeeling des Heiligen Geestes tot versterking van het geloof en mededeeling van kracht in den strijd tegen de verzoeking.

Het avondmaal is in waarde het eerste der sacramenten. Het wordt gevierd met gezuurd tarwebrood en roöden wijn, met water gemengd. Ook de Grieksche Kerk neemt eene zekere wezensverandering (transsubstantiatie, metoesiösis) der elementen aan. Terwijl echter in de R. K. de wezensverandering gebonden wordt aan de woorden van den priester (hoe est enim meum corpus), stelt de G. K. haar voor als werking van den Geest, ten gevolge van de kerkelijke handeling en het gebed

Sluiten