is toegevoegd aan je favorieten.

Het reorganisatie-ontwerp van "Kerkopbouw" beoordeeld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op deze algemeene bepalingen volgen bijzondere, verdeeld over drie hoofdstukken.

Het eerste hoofdstuk handelt over de kerkeraden, de ringen en de huisgemeenten. De kerkeraden hebben o.a. te Zorgen voor de openbare godsdienstoefeningen en voor de bediening van Doop en Avondmaal overeenkomstig de daarop betrekkelijke liturgische voorschriften. In de toelichting wordt hiervan gezegd, dat onder de liturgische voorschriften niet zonder meer wordt gedoeld op de thans gebruikelijke formulieren, maar op nieuwe regels, die de Kerk voor de bediening der Sacramenten te ontwerpen zal hebben. Ook wordt de mogelijkheid geopend, dat gemeenteleden in bijzondere kerkeraads commissies zitting hebben.

Bijzonder belangwekkend is het stuk der huisgemeenten. Art. 39zegt daarvan: lidmaten eener gemeente kunnen zich voor wat betreft de Evangelieprediking, het godsdienstonderwijs en de herderUjke zorg nader organiseeren tot een huisgemeente. In de toelichting wordt verklaard, dat dit in wezen iets anders is dan wat men vroeger beoogde met Modus vivendi, pacificatievoorstellen, enz.1). De huisgemeente gaat uit van de ontredderde kerkelijke werkelijkheid. Rondom de dikwerf kleine kernen onzer Christelijke gemeenten bevinden zich groote scharen, waarin het contact met de Kerk geheel is uitgesleten en tegenover welke de Kerk een zware taak van inwendige zending heeft te vervullen. De huisgemeente heeft tot doel deze categorie meer dan tot nu toe aan de Kerk te binden. Maar de offideele plaatselijke gemeente blijft de cultus-gemeente, bezit alleen de Sacramenten; aan de huisgemeenten is slechts de evangeliebediening, het godsdienstonderwijs en de herderlijke zorg toegestaan. Voorwaarden tot erkenning van een huisgemeente zijn o.a. instemming met art. 1 en 2, omvang van de kring tenminste 1/3 der stemgerechtigden of minstens 200. Erkenning eener huisgemeente

J) Onder „Modus Vivendi" verstaat men de poging om de verschillende kerkelijke richtingen vredig te doen samenleven; hetzij tijdelijk, als overgangsmaatregel om hen daarna geheel te doen uiteengaan, hetzij duurzaam. Pacificatievoorstellen hebben een minder verre strekking en bedoelen meer den partijstrijd in de Kerk te verzachten. Pogingen naar beide kanten zijn in onze Kerk herhaaldelijk gedaan, doch tot op heden steeds gestrand.