Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opzichte van door de Synode vastgestelde wetten en wetswijzigingen, komt te vervallen. De Algemeene Synode bestaat uit 37 gewone leden (21 predikanten en 16 ouderlingen), afgevaardigd door de Prov. Synoden, naar een schema, waarin naar gelang van het aantal predikantsplaatsen aan de verschillende provincies een aantal zetels wordt toegekend, gemiddeld 1 zetel per 50 predikantsplaatsen. De Algemeene Synodale Commissie wordt belast met de dagelij ksche leiding; daarnaast komen verschillende Commissies voor andere zaken. Eens in de drie jaren vergadert de Breede Algemeene Synode, dat is de Synode aangevuld door vertegenwoordigers van allerlei christelijken arbeid.

Aan dit nieuwe algemeene reglement zijn nog toegevoegd een Ontwerp-Reglement voor kerkelijk Opzicht en Tucht, een Ontwerp-Reglement betreffende de behandeling van geschillen en bezwaren tegen- en de vernietiging van besluiten in bestuurszaken, en een Ontwerp-Reglement op de Kerkvisitatie,

In deze Reglementen treedt de figuur van Kerkvisitator en Moderator op den voorgrond. De Kerkvisitatoren worden voor den tijd van zes jaren gekozen door de desbetreffende Prov. Synoden, de Moderator voor denzelfden tijd door de Synode. Tezamen vormen zij een College van elf dienstdoende predikanten of emeriti. Ouderlingen zijn noch tot Kerkvisitator, noch tot Moderator benoembaar. De Kerkvisitatoren zijn lid van de Prov. Synode, die hen benoemde, de Moderator heeft ambtshalve zitting met concludeerende stem in de Alg. Synode. Van hun beslissingen staat altijd beroep open op een kerkelijke vergadering.

In verband met den arbeid van de Kerkvisitatoren en den Moderator wordt de kerkvisitatie onderscheiden in administratieve controle en „geestelijke" visitatie. De controle is opgedragen aan desbetreffende Classicale Commissies. Ze geschiedt zoowel schriftelijk (ieder jaar) als persoonlijk (eens in de zes jaren). Aan den Visitator en Moderator is meer in het bijzonder opgedragen de „geestelijke visitatie". De eerste

Kerkbesturen. Indien de meerderheid der gezamenlijke leden, die hunne stem uitbrengen zich tegen verklaart, is zulk een wet of wetswijziging verworpen. Voor wijzigingen in het Alg. Reglement moet zelfs de toestemming van twee derden der gezamenlijke leden zijn verkregen!

Sluiten