is toegevoegd aan je favorieten.

Het reorganisatie-ontwerp van "Kerkopbouw" beoordeeld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestuur en opzicht van de Kerker aden; de gemeenten, in Classes vereenigd, onder dat van de Classicale Vergaderingen; de Classes, tot Provinciale ressorten vereenigd, onder dat van de Provinciale Synoden; de gezamenlijke Provinciale ressorten, met hunne gemeenten en de zaken, die de gansche Kerk aangaan, onder dat van de Algemeene Synode". Daarmede zouden de „meerdere Vergaderingen" zijn hersteld in hun roeping tot het regeeren hunner ressorten in den vollen zin des woords, terwijl de vroegere Besturen der Kerk, thans onder den naam van Classicale en Provinciale Commissies, slechts de leiding der zaken en de uitvoering der besluiten in handen zouden hebben. Het zwaartepunt zou daarmede verlegd zijn van het Bestuur naar de Vergadering der Kerk. Wij gelooven, dat deze nieuwe regeling niet alleen de Kerk als Kerk weer volledig tot haar recht doet komen, maar ook, dat zij overeenstemt met het bijzondere wezen van onze Kerk, zooals dat reeds in 1571 ter Synode van Embden werd uitgedrukt in artikel 1: „Geen Kerke zal over een andere Kerke, geen dienaar des Woords, geen Ouderling noch Diakon zal de een over den ander heerschappij e voeren, maar een yegelijk zal hen voor alle suspiciën, ende aanlokkinge om te heerschappen, wachten".

Wij willen nog wijzen op twee zeer bijzondere mérites in dit Ontwerp van Kerkopbouw op het punt van herstel der Presbyteriale Kerkinrichting. Men heeft ten eerste allerlei heilige huisjes in de huidige Kerkorde durven aantasten. Men stelt voor om verschillende typisch-genootschappelijke en volkomen verouderde kenmerken en praerogatieven af te schaffen, als daar zijn: het veto-recht der Provinciale Kerkbesturen; de macht van het Waalsche Ressort, een groep, die met al haar leden over het geheele land hoogstens het getal 10.000 bereikt en desniettemin in de Synode even sterk is vertegenwoordigd als een gansche Provincie. Voorgesteld wordt nu om het Waalsche kerkressort gelijk te stellen met één Classis, en in te deelen bij de provincie Utrecht. De geschiedenis der laatste jaren leert, dat deze dingen door vrijwel de geheele Kerk gewenscht worden. Door dit voor te stellen jaagt Kerkopbouw, afgezien van alle andere tegenstanders van haar