is toegevoegd aan je favorieten.

Het reorganisatie-ontwerp van "Kerkopbouw" beoordeeld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grond treedt. Niet dadelijk een behandeling in een groote vergadering, maar altijd eerst een persoonlijke samenspreking, dat is de zin van het instituut van den Kerkvisitator en den Moderator. Geldt een ingediend bezwaar b.v. een gemeentelid, dan wordt niet dadelijk de Kerkeraad zelf er in gemengd, maar de Kerkeraad draagt aan zijn voorzitter of aan een ander lid op, de moeilijkheden door ernstige bespreking en vermaan uit den weg te ruimen. Slaagt hij daarin niet, dan wordt de Prov. Kerkvisitator erbij betrokken, en eerst als ook dat mislukt, wordt de zaak als tuchtzaak in den Kerkeraad behandeld. Ook wanneer iemand, die een kerkelijk ambt bekleedt, ergernis geeft, wordt in beginsel dezelfde weg bewandeld, hoewel hier met al te veel tusschenstations. De Prov. Kerkvisitator en in tweede instantie de Moderator zijn aangewezen om door persoonlijken invloed te trachten klaarheid te geven. En pas als al deze middelen gefaald hebben, ligt de weg naar de kerkelijke vergaderingen open. Alle mogelijkheden, die het broederlijk vermaan biedt, moeten zijn uitgeput. Uit den aard der zaak onderschrijven wij van ganscher harte dit principe der kerkelijke leertucht.

Ds Noordmans zegt in zijn toelichting, dat het Ontwerp van Kerkopbouw een succes is ook voor Kerkherstel. Het is niet onze bedoeling dit met nadruk te onderstrepen. Maar wel meenen wij er op te mogen wijzen, dat mede door het kerkelijke getuigenis van Kerkherstel de oogen voor deze dubbele noodzakelijkheid zijn opengegaan in kringen, waarvan men dat voor enkele jaren bezwaarlijk had kunnen bevroeden. Tweelingen zijn Kerkopbouw en Kerkherstel in dezen ook ongetwijfeld, zooals Ds Noordmans zegt. En het is een zegen voor onze Kerk, dat er nu twee groote bewegingen zijn, die tezamen den eisch stellen:

dat in onze Kerk de Presbyteriale Kerkinrichting gelden zal; dat leertucht mogelijk zal moeten zijn in een zoodanig gereorganiseerde Kerk.

„Tweelingen zijn echter niet identiek/' Onderling kunnen zij sterke afwijkingen vertoonen. Dit geldt van de verhouding Kerkopbouw-Kerkherstel. Het komt scherp naar voren,