is toegevoegd aan je favorieten.

Het reorganisatie-ontwerp van "Kerkopbouw" beoordeeld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de handhaving der leer genoemd wordt als doel van allen, die in onderscheiden betrekkingen met het kerkelijk bestuur belast zijn.

Ook het Ontwerp 1929 houdt zich aan dezen kerkrechtelijken grondregel. Het laat de tegenwoordige eerste drie artikelen ongewijzigd (d.w.z. het gaat uit van een Kerk, die is en een Belijdenis heeft) en stelt art. 4 aldus:,,De regeering der Kerk op grond van het Koningschap van Christus wordt uitgeoefend in dier voege, dat in de Ned. Herv. Kerk met het oog op een ordelijke kerkelijke samenleving, krachtens hare belijdenis (art. 30, Ned. Geloofsbelijdenis) zijn de volgende ambten: predikanten, ouderlingen en diakenen". En in plaats van het huidige artikel 11 luidt in dit Ontwerp art. 9: „Het bestuur en opzicht over de Gemeenten, zooals dat volgens art. 5 Alg. Reglement door de verschillende kerkelijke vergaderingen uitgeoefend wordt, beoogt in het bijzonder de toegewijde zorg voor den bloei der Ned. Herv. Kerk, de handhaving harer leer, met name de eerbiediging van Gods Woord als regel van geloof en leven (art. 7, Ned. Geloofs- belijdenis) en de prediking van het Heilig Evangelie van Jezus Christus, Gods eeniggeboren Zoon, onzen Heer (Zondag 6, Heidelb. Catech.), de uitbreidingvan Gods Koninkrijk," enz.

Ook hier is dus bij de omschrijving van de roeping van ambtsdragers en vergaderingen der Kerk, teruggewezen op de belijdenis der Kerk, die als bekend wordt verondersteld. Wij kunnen niet anders dan deze opvatting als de meest juiste handhaven.

Hebben wij dus reeds bezwaar tegen het opnemen van art. 1 en 2 op zichzelf, nog meer geldt ons bezwaar het feit, dat hier de schijn wordt gewekt alsof de Belijdenis der Kerk nieuw wordt geformuleerd nog vóór daartoe, door een voorafgaande Reorganisatie der Kerk, voldoende openheid is verkregen. Zoo is het toch voortdurend door Kerkherstel bepleit. De Kerk worde gereformeerd, daar zij ook „gereformeerd" heet. Een vernieuwde, levende Belijdenis wordt door Kerkherstel niet alleen niet gevreesd, maar zelfs begeerd. Ze zij echter niet het resultaat van een samenspreking van theologen, ze zij echter nog veel minder —■ wij mogen daarvoor be-