Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en wandel in onze Kerk moet hebben. De vaagheid van deze formuleering staat op één lijn met hetzelfde verschijnsel, dat wij hebben geconstateerd in de formuleering van art. 1 en 2, en in de formuleering van de erkerining der huisgemeenten. Juist op de meest principieele punten munt dit Ontwerp niet uit door klaarheid van taal en helderheid van begrip.

Een derde technisch bezwaar hebben wij tegen de buitengewoon ingewikkelde en langdurige wijze, waarop een tuchtzaak wordt behandeld. Nemen wij b.v. het geval, dat een lidmaat der gemeente bezwaren heeft in te brengen tegen een predikant. Een dergelijk bezwaar moet door hem allereerst schriftelijk worden ingediend bij de Provinciale Synode. Deze zendt daarvan bericht aan den Kerkeraad der betrokken gemeente en stelt de klacht in handen van den Prov. Kerkvisitator, opdat hij de zaak zal onderzoeken en trachten haar doör broederlijk vermaan en overleg uit den weg te ruimen. Slaagt deze daarin niet, dan stelt hij den Moderator van een en ander in kennis, die op zijn beurt de moeilijkheden tracht op te lossen. Indien ook deze pogingen mislukken, wordt in een vergadering van Kerkvisitatoren onder leiding van den Moderator de zaak behandeld en zoo men geen middelen ziet om de moeilijkheden op een andere wijze weg te nemen, wordt de zaak door deze vergadering verwezen naar de Prov. Synode ter behandeling. De Prov. Synode wint, alvorens tot behandeling over te gaan het advies in van de Classicale Vergadering van het Ressort, waartoe de betrokkene behoort. Indien echter de Prov. Kerkvisitator beslist, dat de zaak niet aan de tucht van de Prov. Synode zal worden onderworpen, kan de klager bij den Moderator in beroep gaan. Indien ook de Moderator beslist, dat de zaak niet aan de tucht van de Prov. Synode zal worden onderworpen, kan de klager bij de Alg. Synode in beroep gaan, die dan de zaak naar de Prov. Synode kan verwijzen, wanneer minstens 2/3 van haar leden zich daarvoor verklaren.

Men moge gevoelen voor een teêre behandeling van tuchtzaken, ieder zal erkennen, dat dit een lange, zeer lange weg is. Een gemeentelid mag zich wel doen bijstaan door een rechtskundig adviseur om al deze hindernissen te kunnen nemen.

Sluiten