is toegevoegd aan je favorieten.

Afscheids-predikatie van den van Middelharnis scheidenden leeraar Ds. G. van Velzen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelie geteeld. De Heere beware II en verbinde U met getrouwheid aan God en Zijn Woord. Vraagt den Heere om niet omgevoerd te worden met alle winden der leer, maar Hij geve U te waken en te bidden en de stemme Gods in Zijn Woord te beluisteren, omdat de geest des tijds is: „schouwt ons zachte dingen en spreek ons harte bedriegerijen". De Heere geve U verstand in alle dingen.

En mijn geliefde broeders Kerkeraad, wat zal ik in deze ure zeggen. Gedurende ruim dertien jaren hebt ge met mij de kerk des Heeren mogen dienen. Daar was zeker ten allen tijde veel gebrek, maar gij waart me steeds tot steun. Onvergetelijk zullen mij die jaren van smenleving blijven. Het dragen van U in mijne zwakheid, Uwe onvergetelijke liefde zal mij tot een aangename gedachte zijn bij den avond van mijn leven. Het drievoudig snoer, door den Heere gelegd, zal Hij nooit verbreken. En daarom, mijne geliefde broeders, mijn oprechten dank. De Heere make U getrouw. Uwe verantwoordelijkheid voor de gemeente, die straks herderloos is, gevoel ik met U. Geeft toch acht op de kudde en waakt voor haar. Hij geve U, als Mozes, te smeeken om een man, die voor de kudde uit- en inga en die haar leide in grazige weide. Den tijdgeest kent ge en daarom te meer, waakt en bidt, dat de gemeente niet in den blooden, doodenden stroom der voorwerpelijkheid verdrinke. De Groote Herder der schapen sterke en bekwame U. Met Uw liefde als ouderdomsrente vertrek ik van Middelharnis en mijne liefde tot U blijve al de dagen mijns levens. En de Apostolische wensch zij ook den mijne: de broederlijke liefde blijve. Nogmaals, ook namens mijn echtgenoote, die ruimschoots in Uw genegenheid deelen mocht, oprechten dank.

U broeders van de Commissie van Beheer, die in het stoffelijke de Gemeente en ook mij gediend heeft, veel dank en de Heere zegene U en de Uwen.

En onze blinde organist moge door den Heere verwaardigd worden, nog vele jaren de gemeente in de begeleiding van onze schoone psalmen te dienen.

En met den broeder koster zij beiden voor hunne diensten onzen dank gebracht.

EdelAchtbare Heer Burgemeester. De Heere heeft U in Zijne gemeene gratie geplaatst in een gewichtig ambt. Hij sterke U daarin en make U bekwaam om in Uw ambt de eere Gods te zoeken en geve U met Uw huisgezin Zijnen zegen.