Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Hoofden uer scholen; de Heere geve U genade om getrouwelijk te arbeiden in dat gewichtig beroep en het heil der kinderen steeds voor oogen te houden.

Hooggeachte Ds. Schaafsma, dankbaar voor Uwe tegenwoordigheid. Uw vriendschap stel ik op hoogen prijs. U wilt mijn groeten op de classicale vergadering wel overbrengen en de belangen als consulent der gemeente beveel ik U ernstig en met volle vertrouwen aan.

Waarde broeders, bestuurders van ons Gereformeerd Weeshuis. De Heere zegene U in dezen arbeid en stelle U tot een zegen voor onze weezen.

Ouderling P. Mans spreekt nog een waardeerend woord namens de gemeente, wijzende op de uitnemende verstandhouding die steeds bestond tusschen Kerkeraad en Leeraar en met blijdschap er op wijzende, dat de arbeid van den scheidenden leeraar niet vruchteloos geweest is.

Ook Ds. Schaafsma spreekt nog enkele zeer waardeerende woorden als consulent en tevens namens de gemeente te den Bommel, evenals een afgevaardigde van Stad aan 't Haringvliet en de Voorzitter van het Regentencollege van het Provinciaal Gereformeerd Weeshuis, Ds. G. W. Akkerhuis te Maassluis.

Na het gebed en het uitspreken van den zegen, verlaten Ds. en Mevrouw onder het zingen van Ps. 134 : 3 het kerkgebouw. Honderden maakten nog gebruik van de gelegenheid om met een handdruk afscheid te nemen in het gebouw Rehoboth.

Sluiten