is toegevoegd aan je favorieten.

Het recht, de kracht, de grond der hope tot de stichting en instandhouding van onze hoogeschool met den Bijbel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen kracht noch geweld is, om dat zeer krachtige geweld, waarmede de machtige verbondenen ons bespringen, te keer te gaan.

Doch zie ons dubbele kroonjaar doet zien, dat des Heeren onbezweken trouw onzen val niet heeft gedoogd. Integendeel, hulpe verkregen hebbende staan wij tot op dezen dag.

Reeds tien jaren lang heet het, dat die aamechtigen geen reaht hebben tot dezen bouw. Dat men hen niet zal laten voleinden. Dat zij de verbrande steenen uit de stofhoopen toch niet weder levend kunnen maken. Dat niemand over hun bouw grootelijks bezorgd behoeft te zijn, want dat zoo er slechts een vos opkwame, hg hun steenen muur wel zou verscheuren.

Welnu, zg, die zoo spraken, zijn ook nu weder beschaamd gemaakt, doch het zwakke en verachte dat op den souvereinen Jehova zijn verwachting bouwde en zich bevend boog onder Zgn alleen waarachtig Woord, dat werd niet beschaamd.

Voorwaar, dat wg bij zoo feilen, zoo machtigen, zoo onverpoosden tegenstand niet alleen niet omgekomen zgn, maar integendeel groeien en toenemen mochten, dat wij gewassen zgn in dit land, dit is noch uit noch om ons, dit is van den Heere geschied. Zgn Naam alleen hebbe de eere.

Toch — laten wij het niet vergeten — staan wij nog slechts aan het begin van den weg en zgn wij in menig opzicht nog niet veel verder, dan dat wij ons hebben aangegord tot den strijd. Het roemen als dergenen, die zich ontgorden is nog zeer, zeer verre.

Het is ons dan ook zeer noodig, dat wij bidden, dat wij ons sterken in den Heere onzen God.

De herdenking ten tiendemale van den geboortedag onzer universiteit biedt ons zoo alleszins geschikte gelegenheid, om nog eens tot onze versterking en vertroosting te overwegen waaraan wij ons recht tot stichting en mainteneering onzer schole ontleenen, vanwaar wg onze sterkte verwachten en waarop zich onze hope grondt.

Ons dunkt, het Schriftwoord u daareven voorgelegd leent zich hiertoe op uitnemende wijze.

Wilt mg' dan Geachte Hoorders l eenige oogenblikken uw