Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het erf der wetenschappen en op het terrein des publieken levens te belijden de heerlijke souvereiniteit Gods, en op te komen voor het absoluut gezag van Zgn Woord.

Zij wil zgn het instrument, om ook anderen, om de natie, om de vaderlandsche kerk weder tot die belijdenis te brengen.

En vraagt gg' nu nog, waarom dan juist wij die taak aanvaard hebben?

Maar mg'n Hoorders ! is die verheerlijkte Christus dan niet onze Koning? Is Hij niet om Hoofd? Zgn wg niet Zyn volk, Zgn lichaam ? Zgn wg' dan niet gedoopt, dragen wij dan niet Zgn merk- en veldteeken?

Oudtijds droegen de dienaars der vele heeren en graven en hertogen een kleedij waarop de kenmerkende kleuren waren afgedrukt van het wapen des heeren of vorsten, dien zg' toebehoorden en dienden. Dat kleed sprak dan van hun recht, hun roeping, hun plicht, om op te komen met alle geoorloofd en gewettigd middel voor den naam, de eere, het recht van den heer wiens kleuren zij bekenden.

Welnu in onzen doop hebben wij het teeken, dat wij gerechtigd, geroepen, vermaand en verplicht zgn, om als het volk van den levenden God, als de onderdanen van Koning Jezus op te komen voor Zijn eere en voor Zgn rechten.

Wij zgn tot een nieuwe gehoorzaamheid op elk levenstek rein verplicht. Op alle gebied hebben wij het met den Drieeenigen en Zgn Gezalfde te houden, Hem aan te hangen met al de liefde, die Hg' in ons hart gaf, met alle kracht en gave, die Hij óns aanbetrouwde.

Sind Hg, de Christus, Zgn hoogen zetel innam, zond Hij den H. Geest, door wiens inwoinng in het Hoofd èn in het lichaam nu die onuitsprekelijke geestelgke vereeniging en eenheid tusschen Jezus en de zijnen ook op aarde tot stand kwam.

Hij werkt nu in en door de zijnen.

Zij staan nu in zgn dienst, gelijk de leden van uw lichaam in dienst staan van uw hoofd.

Hij zendt nu zgn Gemeente, zgn geloovigen. Hij beveelt hen. Hij doet deze daden uitwendig door zijn Woord, inwendig door zgn Geest. Zóó zgn zg' het zout der aarde, het licht der wereld.

Sluiten