Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

feestredenaar te vinden. Want over het algemeen stonden de predikanten destijds niet zeer sympathiek tegenover de N. Z. V. *) Na verschillende vergeefsche pogingen had men eindelijk ds. W. Sypkens van Hijlaard bereid gevonden de feestrede te houden en de ordening en afvaardiging van de zendelingen der N. Z. V. te leiden.

De inzegening en afvaardiging van zendelingen der N. Z. V. heeft later ook immer op Hemelvaartsdag plaats gehad. Die dag is daardoor een dag van eigenaardige beteekenis geworden, zoowel voor de Vereeniging zelve als voor al hare zendelingen, die (actief of rustend) sedert allen den Hemelvaartsdag hebben beschouwd als hun verjaardag als zendeling.

Na hun inzegening bezochten onze beide broeders eerst nog verschillende plaatsen in ons vaderland, waar afdeelingen of vrienden der N. Z. V. waren. Met menigeen is op die reizen een hechten en innigen broederband gelegd, en het was voor menig vriend of vriendin der Zending later veel gemakkelijker om met onze broeders mede te leven in hun arbeid op het (vooral toen) nog zoo onbekende Java. Men kende hen persoonlek. En wat toen gold, geldt ook nu: Persoonlijk kennis te hebben gemaakt met zendelingen en hun echtgenooten blijkt voor menigeen een aangename prikkel tot mede-levenen mede-dragen: dragen door opofferende gaven en geloovig gebed.

Met hun echtgenooten kennis maken kon in die dagen nog niet geschieden. Onze beide broeders waren ongehuwd. Eerst vlak voor zijn vertrek verloofde br. Albers zich met de zuster van zijn medebroeder, zendeling van der Linden En dat was voor menig vriend der Zending een reden van groote blijdschap. Want met een bezorgd hart zag men deze beide broeders ongehuwd heengaan.

*) Zie daarover „De N. Z. V. gedurende 60 jaren"; - voor dertig cents Verkrijgbaar bfj de Ned. Zend. Ver., Heemraadssingel 129, Rotterdam.

Sluiten