Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spalt in zijn oude gemeente Kampoengsawah opgeheven was. Eerst kwam er langzaam aan toenadering tusschen de beide groepen onder Laban en Joseh. En de instelling van het begin af, dat zij wel'n afzonderlijken voorganger mochten hebben, doch geen afzonderlijke vierjng van het Avondmaal, dat dus voor beide groepen tegelijk door br. Albers werd bediend — die instelling heeft op 't einde die toenadering zeer zeker wel in de hand gewerkte

En ten slotte kwamen ook de Roomschen terug. Beschaamd als ze waren, gingen ze eerst tot den Amerikaanschen Methodisten-zendeling. Die voelde niet, dat hij deze terugkeerenden, zouden zij werkelijk Jezus terugvinden, ook diende te leiden tot een verzoening met den zendeling, dien ze vroeger verworpen hadden. Maar ten slotte verlieten ze deze gemeente ook en kwamen ze terug tot den opvolger van br. Albers en mocht br. Bliek het heerlijke, br. Albers op 't eind van zyn leven zoo kosteiyk verkwikkende bericht zenden naar Zeist: De tweespalt in Kampoeng sawah is ver; het is weer één gemeente als in 1893, vóór Rome verstorend hier in kwam valled !

20 Februari vereenigden tal van vrienden zich rondom de plaats, waar het stoffelijk overschot van dezen diensknecht des Hoeren ter ruste werd gelegd. Veel werd er gesproken aan dit graf. Maar alle woorden stonden in danktoon. Om te danken voor hetgeen God gegeven had in dezen broeder aan de Ned. Zend. Vereeniging, die nu haar oudsten zendeling heen zag gaan; en aan de broeders, die zoovele jaren met hem samen mochten werken; en aan de Soendaneezen, die ook aan dezen trouwen arbeider in 's Heeren wyngaard zooveel te danken hadden.

Voorwaar hier is het woord bewaarheid: De gedachtenis des rechtvaardigen zal in zegening zyn.

Sluiten