Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOE -\7^r OORD.

Waarde Lezers.

Wij lezen, Hand. 20, dat Paulus de ouderlingen der gemeente van Ephezen, voorgesteld hebbende zijn apostolische handelingen onder haar, enz. opwekkende tot haar zegt: "zoo hébt dan acht op u zeiven en op de geheele kudde over welke de Heilige Geest u gesteld heeft, als opziender om de gemeente Gods te weiden, welke hij verkregen heeft doof zijn bloed, want dit weet ik, zegt hij, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen die de kudde niet en sparen. En uit u zeiven zullen mannen opstaan sprekende verkeerde dingen om de discipelen af te trekken achter haar. Daarom waakt." Ziet hier, Geliefde Lezer, de trouwe zorge die den Apotel als een waar herder voor zijn henen gaan openbaart.

Dat woord waakt, waarde lezers, is een woord dat moet klinken uit de mond der herders, als in de harten van des Heeren volk tot de voleindiging der wereld, niet slechts met betrekking tot de drie hoofdvijanden van des Heeren volk, de Duivel, de Wereld en haar eigen Vleesch, dewelke niet ophouden haar aan te vechten maar ook bijzonder als hier uit Paulus' mond met betrekking tot dwaalgeesten die door alle tijden de kerk beroeren.

Dat woord, waakt, is ook ons toegeroepen,korten tijd na onze uitgang uit de zoogenaamde Hervormde Kerk, door de nu zalige Ds. H. de Cock en dat wel bij zijne terugkomst van de Synode te ütrecht, alwaar die mannen Brummelkamp, van Raalte, Scholten enz. dewelke zich ook bij hunne scheiding onvoorwaardelijk aan de voorvaderlijke leer en orde verbonden hebbende; maar die Dordsche kluisters zoo als zij dezelve noemden, al zoo ras moede geworden zijnde; een nieuwe

Sluiten