Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Een waar Herder moet zijn kudde liefhebben, en die liefde moet zich in uitwerkende daden openbaren, dus niet alleen iri dezelve een genegen hart toe te dragen, maar in deszelfs wezenlijke belangen,door genade in het verborgen en openbaar voor te staan, en te bevorderen. Zoo was Paulus werkzaam omtrent de Corinthesche gemeente volgens 2 Cor. 6 vers 11 • Onze mond is opengedaan tegen u, o Corinthers, ons hart is uitgebreid, gij zijt niet naauw in ons. Zeer treilende, zielroerende uitdrukkingen voorwaar, diegene die praktikaal kennen wat het is een uitgebreid hart te hebben over een persoon of vergadering, die kunnen deze uitdrukkingen in deszelfs kracht van beteekenis verstaan, beter zijnde te gevoelen dan met woorden uit te drukken. Dit mocht Paulus door genade meermaal ondervinden, niet alleen omtrent de Corintische gemeente, maar ook bijzonder omtrent die te Epheze, waarvan hij zelf getuigenis gaf, Hand. 20, opgaande naar Jeruzalem, toen hij de ouderlingen van Epheze ontbood teMileten, en hun getuigenis gaf hoe hij van den Eersten dag, in zijn Apostolische bediening onder hun verkeerd had, niet alleen, maar bepaald in het 31ste vers, dat hij drie jaren lang, nacht en dag, niet opgehouden had een iegelijk met tranen te vermanen, dat was door genade, in navolging van zijn grooten zender, welke in zijn omwandeling op aarde, zijnde aan den afgang van den Olijfberg, weende als hij de stad zag, (namelijk Jeruzalem.) Ach was het of gij ook bekendet, ook nog in dezen uwen dag hetgene tot uwen vrede dient, maar nu is het verborgen voor uwe oogen, Lucas 19 vers 41, 42. En hoe, waarde lezers, zou het ook anders kunnen zijn met een door Christus gezonden Herder en Leeraar, wiens last en commissie, maar ook wiens lust en leven het door genade geworden is, tot heil van onsterfelijke zielen werkzaam bevonden te mogen worden?

4 ïen waar Herder moet zorg hebben van en over de kudde, welke zorg zich in waakzaamheid over dezelve moet openbaren zoo ten aanzien van het gemoedelijk wedervaren der kudde, als ten aanzien van dwaalgeesten, welke hen door valsche leeringen zoeken af te trekken. Dat toonde Paulus hoe

Sluiten